Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/67

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

57

Bille.

trængt saa dybt ind i allehaande kjedelige og trivielle Detailler, som en Førerplads kræver. Han har valgt sig sine Kjæpheste og ofret Evner og Kræfter paa dem. Heller ikke hans journalistiske Virksomhed, hvor glimrende den end var, har gavnet hans Aktier i det politiske Liv; den har skaffet ham mange Beundrere, mange Fjender, men kun faa virkelige Venner. Saaledes gaar det ofte i denne misundte og dog saa lidet misundelsesværdige Stilling.

I de senere Aar har Bille kastet sig mere over Detaillerne, han er kommet ind i Finantsudvalget og skal arbejde flittigt der, og i det nu organiserede Højre indtager han en Embedsstilling. Der er i det Hele meget, der tyder paa et gunstigt Omslag til Fordel for Bille og paa, at han selv vil skaffe sin Virken mere Betydning end tidligere. Begge Dele ere glædelige. Bille kan glæde sig ved i høj Grad at besidde sine Medborgeres Agtelse, men egentlig afholdt er han næppe. Han er noget kold og følelsesløs; man mærker altid meget til hans Forstand, men kun lidt til hans Hjærte. Han er derhos fornem: Aandsaristokrat til Fingerspidserne. Det er kjedeligt med saa mange af vore store Mænd, at de saa godt kjende deres egen Storhed og ikke kunne lade være at bramme med den. Lige overfor Bille er man altid Undermaaleren, det ved man jo forud godt, men det er kjedeligt for meget at faa det indprentet. Det „nedladende” gjør aldrig noget hyggeligt Indtryk, naar det mærkes, og det gjør det hos Bille. Man kan ikke andet end beundre Manden, men det er vanskeligt at komme til at holde af ham, naar man ikke kommer i nær Berøring med ham. De, der gjør det, lovprise ham i høj Grad og føle et varmt og trofast Venskab for ham.

Bille har hverken Ordener eller Titler, det er ogsaa paafaldende. Den Mand, der har været en eminent Journalist, en dygtig Politiker og Borgerrepræsentant, der har en Række virkelige Fortjenester at pege hen paa, han har ikke saa meget som et Ridderkors. Er det, fordi han ikke vil have det, eller vil man ikke give ham det? Det faar at staa hen. Men Anledning har der ofte været, baade da han var Formand for den Komite, der indsamlede private Midler til det nye kongelige Theaters indre Udsmykning, og da han for kort siden gjorde