Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/68

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

58

Bille. — Bojsen.

det danske Landbrug den uvurderlige Tjeneste at skaffe det danske Fedekvæg en Fortrinsstilling paa det engelske Marked.

Man siger, at Bille nu søger Embede. Det er baade rimeligt og naturligt, og der er ingen Tvivl om, at der er Stof i ham til en ypperlig Embedsmand. Som Borgermester heri Kjøbenhavn eller som Amtmand ude i Provindserne vilde han sikkert kunne gjøre fortrinlig Nytte, og han bør komme frem, hvis han attraar det; vi have ikke Raad til at lade slige Evner ligge brak. At Bille, anvendt i Tide, kunde have være blevet en meget habil Diplomat, er der Mange der mene, og det kan ogsaa have noget paa sig.

Lad os imidlertid beholde ham som Folkethingsmand; han vil, mere end de allerfleste, efterlade et føleligt Savn, hvis han kommer ud af Thinget, — ja, mere end et Savn, det vil være et Tab, som saare vanskelig erstattes.

Efterskrift. Denne Pennetegning er skrevet den 4. April 1880, altsaa før der var Tale om Bille som dansk Repræsentant i Amerika. Denne Udnævnelse kom pludselig og uventet. Kort forinden var han bleven Ridder af Dannebroge og har alt nu flere Ordener. Folkethinget har lidt et overordentligt Tab ved hans Bortgang, det føles allerede nu. Hans Eftermand er den dygtige og anerkjendte Professor juris Goos.


Bojsen.

Cand. theol., Løjtnant, Ejer af Rødkilde ved Stege. Født den 22. August 1841.


Navnet Bojsen har havt en god Klang her i Landet og har det vel tildels endnu, om det end kan synes, at det Slægtled, der nu paraderer paa den offentlige Skueplads, er noget degenereret. Man mindes ved Navnet paa en behagelig Maade om dygtige, nidkjære og fædrelandssindede Embedsmænd, og ogsaa den gamle Præst i Stege har Ved sin gejstlige Virksomhed og ved sin aandfulde og tankevægtige „Budstikke” sat sig et saa