Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/73

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

63

Bojsen. — Brix.

I hans Valgkreds sidder han nu fast og nyder megen Anseelse. De Forsøg, der have været gjort paa at styrte ham, ere hidtil grundig mislykkede. Og det maa man holde Valgkredsen tilgode, at den lod en Mand som Bojsen afløse den langt mindre sympatetiske Thurah, efter at den nu en Gang havde tilføjet sig selv den Tort at vrage den ædle Hother Hage.


Brix.

Professor, Skolebestyrer i Kjøbenhavn. Født den 14. Marts 1820.


Kjøbenhavns anden Valgkreds hører til de aristokratiske her i Landet, og vil vel sagtens vedblive at gjøre det, saalænge den evropæiske Mærkelighed holder sig herhjemme, at Byerne og særlig Hovedstaden repræsenterer de konservative Anskuelser, medens Radikalismen har sit Sæde paa Landet. Det har altid været pæne Folk, der have bejlet til Vælgernes Gunst i Christiansborg Slots Ridehus. Paa den grundlovgivende Rigsforsamling repræsenteredes Kredsen af Bankdirektør H. P. Hansen, der besejrede Modkandidaterne Bøssemager G. Christensen og Dispachør A. Wessely. Der synes i det Hele i Begyndelsen af vort Frihedsliv at have været stærkere Rift om Kredsen end senere.

Ved det første Valg den 4. Decbr. 1849 stod Grosserer C. Broberg, C. V. Rimestad og Dr. med. Ballin mod hinanden paa Valgtribunen. Broberg sejrede med betydelig Overvægt, men udtraadte allerede den 2. Septbr. 1851. Fire Uger efter kæmpede 4 Kandidater om Kredsen, nemlig Baron Blixen-Finecke, der valgtes med 167 Stemmer, Grosserer Alfred Hage, C. V. Rimestad og daværende Krimininalretsassessor Casse. Aaret efter var der Valg paany, men da var Hage den eneste Bejler og fik Ja. Han stod sig ved de fire følgende Valg, de tre Gange uden Modkandidat, medens ved et af Valgene Grosserer Broberg atter havde meldt sig til Tjeneste og trængte stærkt ind paa Hage, uden dog at kunne besejre ham.