Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/78

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

68

H. Buch.

H. Buch.

Gaardejer i Seest ved Kolding. Født den 1. April 1833.


Der knytter sig sørgelige Minder til den Valgkreds, Hr. Buch repræsenterer.

Den omfatter nemlig de Enklaver, der ved den for os saa ulykkelige Fred i Wien overdroges til Danmark af det tidligere slesvigske Territorium. Hver Tomme Land i disse Enklaver raaber om den Vold og Uret, der er øvet mod vort lille Land. Det laa som Følge heraf nær at antage, at en Repræsentant for denne Valgkreds maatte paa en særlig Maade være gjennemtrængt af Fædrelandskjærlighed og af Syn for Danmarks Ret og Ære. Om det er saa for Hr. Buchs Vedkommende kan ikke let afgjøres; thi man tør ikke benægte, at han kan være en varmtfølende Fædrelandsven; men de Udslag, denne Følelse hidtil have faaet, tyde just ikke særlig derpaa. Han har nemlig staaet støt paa Venstres Standpunkt og har trolig virket med til at forhindre den Udvikling af vort Lands Forsvarsevne, der af alle virkelige Patrioter anses for den eneste Maade at betrygge det hele Land mod at dele Slesvigs Skjæbne. Det er en Skam for denne Valgkreds, at den ikke til Thinge sender en Mand, der frit, højt og fuldt ud toner Fædrelandskjærlighedens, Forsvarets, Ærens og — Gjenforeningens Fane! De danske Sønderjyder kaldes jo de bedste Danske; de ere danske, og maa være hensynsløse Danske! Nuvel, det lille Stykke af Slesvig, der nu hører Danmark til, burde være den mest danske Del af Landet, den Del, hvor Danebroge baade figurlig og bogstavelig burde vaje højst! Denne Del burde sende en patriotisk Elitemand til Thinge: en saadan er Buch ikke.

Ved de første Valg, der fandt Sted i denne Kreds, synes ogsaa de patriotiske Hensyn at have været fremherskende. Den 30te Maj 1865 valgte Kredsen den bekjendte slesvigske Patriot, Pastor Mørk-Hansen til sin Repræsentant i Rigsraadets Folkething; den 11. April 1866 valgte den til Rigsdagens Folkething Kancelliraad Kjær og den 4. Juni og 12. Oktober 1866 Gaardejer S. Raben — alle Tre brave og varmtfølende danske Mænd.