Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/80

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

70

H. Buch.

forandret! Atter ved dette Valg stillede Raben sig imod Buch og blev paany besejret. Ved Valgene den 25. April 1876 og den 3die Januar 1879 var der Modkandidater oppe, men de naaede ligesom Raben kun noget over 400 Stemmer, medens Buch sejrede med 5 à 600 Stemmer. Buchs Stilling i Valgkredsen er dog vistnok tvivlsom, navnlig nu, efter at han har skilt sig fra Berg, og det kan nok være, at et kommende Valg vilde give Hr. Buchs politiske Forhaabninger et Grundskud, hvis han ikke, saaledes som det siges, frivillig trækker sig tilbage.

Buch sluttede sig strax ved sin Indtræden paa den politiske Arena til „det forenede Venstre” og var en trofast Menig i dette Parti. Da Splittelsen fandt Sted vaklede han en Tid, men havnede saa i Høgsbroes „moderate” Favntag. Han spiller ingen anden Rolle paa Thinge end Følgesvendens; han stemmer næsten altid efter Ordren.

Han taler ikke tit, men naar han faar Ordet, bruger han det langt, bredt og kjedeligt. Paa hans Tale passer Billedet: „at væve” særlig godt. Han er uklar, ulogisk og reder sig ind i sit Tema, saa hverken han eller Andre kunne finde ud deraf. Men han er tilstrækkelig pretentiøs til at trætte Thinget i timevis med Taler af saare ringe Værd. Det var ved en saadan Lejlighed, hvor han bredte sig uhyre vidt over Emnet: Fattigfolks „uforskyldte Lidelser”, at en af Højres fremtrædende Mænd erklærede at ville frigjøre sig for den „uforskyldte Lidelse” at høre længere paa Buch og derfor forlod Salen. Det fortælles, at Buch gav sin Fædrelandskjærlighed et nyt ejendommeligt Udtryk ved at være en af de faa „Moderate”, der indenfor Partiet kæmpede stærkest mod Hærloven og Søværnsloven.

Som Politiker vil Buch aldrig drive til Noget; derfor kan man med stor Sindsro se ham forlade en Virksomhed, hvortil han medbragte saa ringe Anlæg og saa faa Kvalifikationer. Derimod skal han som Landmand være en meget dygtig Mand Da han er udenfor al Tvivl en baade brav og hæderlig Personlighed med bedre Interesser og i enkelte Retninger et højere Syn end mange af hans Standsfæller. Han skal saaledes være religiøs vakt og i hele sin daglige Vandel højst agtværdig. Han er ogsaa meget agtet og afholdt, og det har vel havt sin Andel i, at han er bleven Folkerepræsentant. Evnerne have ikke kunnet