Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937/Bilag 3

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

A-S J. H. SCHULTZ København


Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/1 93-94

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.

 Bilag 3. Regeringspartiernes principale Forslag til Bestemmelser om Forandringer i Grundloven.

 I Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915 med Ændringer af 10. September 1920, jfr. Bekendtgørelse fra Statsministeren. Lovtidende Nr. 50 af 17. September 1920 foretages følgende Ændringer:

1.

 I § 8, 2det Punktum, ændres ,,Den forenede Rigsdag (§ 65)” til: „Rigsdagen“.

2.

 I § 14, 1ste Punktum, ændres „Folketinget“ til: „Rigsdagen“, og 2det Punktum udgaar.
 I § 22, iste Punktum, ændres „Folketinget“ til: „Rigsdagen“, og Resten af Paragraffen udgaar.
 § 25, sidste Punktum, udgaar.
 § 26, 2det Punktum, udgaar.

3.

 § 29 udgaar.
 I § 30 ændres „Folketinget“ til: „Rigsdagen“ og „25de“ rettes til „2lde“.
 I § 31 ændres „Folketinget“ til: „Rigsdagen“ og „dette“ til: „denne“.
 § 32, iste Punktum, affattes saaledes: ,,Antallet af Rigsdagens Medlemmer fastsættes ved Valgloven”.
 I § 33 ændres „Folketingets“ til: „Rigsdagens“.
 § 34—39 udgaar.

4.

 I § 43 ændres „Hvert af Tingene“ til: „Rigsdagen“. og Ordene for sit „Vedkommende at“ udgaar.
 I § 44 ændres „Hvert af Tingene“ til: „Rigsdagen“.
 I § 45, 1ste Stykke, ændres „Hvert af Tingene“ til: „Rigsdagen“, og i 2det Stykke „Tingenes Valg“ til: „Rigsdagens Valg“ og “;“ til: “.“. Resten af Paragraffen udgaar.
 § 47, sidste Stykke, udgaar.
 § 49, sidste Stykke, ændres til: „Valget af Statsrevisorer sker ved Forboldstalsvalg”.
 I § 51 ændres ,,Tinget” til: ,.Rigsdagen”.
 § 52 affattes saaledes:
 Der træffes ved Lov Bestemmelse om Oprettelse og Ordning af et fast Revisionsudvalg, sammensat saaledes, at det rummer juridisk, administrativ og teknisk Sagkundskab. Dets Opgave er at underkaste Lovforslagene Gennemsyn, før de kommer til endelig Afgørelse i Rigsdagen.
 I § 53 ændres „Hvert af Tingene“ til: „Rigsdagen“.
 I § 56, 1ste Punktum, ændres „det Ting, hvortil han hører“ til: „Rigsdagen“.
 I 2det Punktum ændres „intet af dens Medlemmer tiden Tingets Samtykke“ til: „intet Medlem uden Samtykke af Rigsdagen“.
 I § 59 ændres „Hvert Ting“ til: „Rigsdagen“.
 I § 60 ændres Ordene „Intet af Tingene kan tage nogen Beslutning“ til: „Rigsdagen kan ingen Beslutning tage“ og Ordet „dets“ til: „dens“.
 I § 61 ændres Ordene „i det Ting, hvortil lian hører, med dettes“ til: „med Rigsdagens“.
 I § 62 ændres Ordene „noget af Tingene“ til: „Rigsdagen“ og Ordet „dets“ til: „dens“.
 I § 63, 1ste Punktum, ændres „Tingenes“ til: „Rigsdagens“ og i 2det Punktum „Tinget“ til: „Rigsdagen“.
 I § 64 ændres „Hvert af Tingene“ til: „Rigsdagen“.
 § 65 udgaar.

5.

 §§ 66 og 67 udgaar.

6.

 I § 80, 2det Stykke, ændres „Folketinget“ til: „Rigsdagens“ og „Folketinget“ til: „Rigsdagen“.

7.

 I § 94, 2det Stykke, 1ste Punktum, ændres „begge Ting“ til: „Rigsdagen“, og efter „foregaar“ sættes “.“, hvorhos Ordene „baade til Folketinget og til Landstinget“ udgaar.
 I § 94, 2det Stykke, 2det Punktum, ændres „Folketingsvælgerne“ til: „Vælgerne“.
 I § 91, 2det Stykke, sidste Punktum, udgaar Ordene: „og mindst 45 pCt. af samtlige Vælgere.“

8.

 De midlertidige Bestemmelse udgaar.

9.

 Grundlovens Paragrafbetegnelse ændres herefter saaledes: § 30—33 ændres til § 29—32, § 40—64 til § 33—57 og § 68—94 til § 56—84.
 Statsministeren bemyndiges til at lade Grundloven optrykke i den saaledes ændrede Skikkelse.