Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 10

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 25-26

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 10 Underøvrigheden paa Landet.

Herredsfogden eller Birkedommeren er den almindelige Underøvrighed paa Landet, der er kompetent, hvor der ikke er beskikket nogen Specialautoritet, og hvor Sagens Afgjørelse ikke er forbeholdt Amtmanden. Han har saaledes det umiddelbare Tilsyn med Lovenes Overholdelse, Bestyrelsen af Justitsvæsenet, s. Lov 13. Apr. 1851 §§ 3, 6, 3. 17. 2, mfl., Politivæsenet, s. Lov 29. Dec. 1857 § 1 (Lovs. S. 349), Overformynderiet (nu Lov 26. Mai 1868 §§ 2, 10, 11, 12), og Lægdsvæsenet, s.Lov 28. Apr. 1850, osv. Han understøttes i saa Henseende af Sogneforstanderskabet, hvis Forhandlinger han kan tiltræde, dog uden Stemme, s. Lov 22. Marts 1855 § 2 (nu om Sogneraadet, s. Lov 6. Juli 1867 I. §§ 30 og 58), samt af Sognefogden. Denne, der, som Fdn. 9. Mai 1806 § 6 udtrykker sig, nærmest træder i Øvrighedens Sted, beskikkes af Amtmanden blandt de dueligste Bønder; den Valgte er forpligtet til at modtage Valg og til at fungere i 3 Aar, s. Fdn. 11. Nov. 1791 §§ 1—3, Kskr. 5. Apr. 1803. Han faaer Bestalling og tages i Ed. Om hans Funktioner, s. Fdn. 11. Nov. 1791 § 4, Kanc. Prom. 18. Mai 1793. Han har at udføre de ham givne Ordrer, at besørge Publikationen af Øvrighedens Befalinger, at træffe de fornødne Foranstaltninger for foreløbig at standse forefaldende Uordener eller Forbrydelser, navnlig ved at anholdede Skyldige, men i Øvrigt ikke at tage selvstændig Beslutning, ligesom de af ham trufne Bestemmelser og, hvad der i Øvrigt forefalder af Interesse, strax bør indberettes til Herredsfogden eller Birkedommeren. Som Vederlag herfor nyder han en vis Æreret, Betaling for visse Forretninger, s. Fdn. 11. Nov. 1791 § 5, fortrinlig Adgang til at vælges til Bestillinger, der medføre Indtægt, s. Fdn. 3. Juni 1796 § 18, og en fast Løn, der bestemmes ved et af Amtsraadet affattet og af Justitsministeriet approberet Regulativ, s. Lov 4. Marts 1857 (S.36). Derimoder Sognefogdens tidligere Fritagelse for Værnepligt og visse offentlige Byrder bortfalden ved Lov 12. Febr. 1849, 4. Marts 1857, 2. Marts 1861 (6. Marts 1869). De tidligere Bud- og Hjælpefogder ere ligeledes bortfaldne, s. Lov 4. Marts 1857. Med Hensyn til Brandpolitiet under støttes Herredsfogden af Brandfogderne, der beskikkes af Amtmanden efter Forslag fra Sogneforstanderskabet, s. Lov 2. Marts 1861 § 46 (S. 249).