Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 22

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 84-86

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 22. Embedsmandens Enkes og Børns Pensionsret.

Foruden Embedsmanden selv er ogsaa hans Enke berettiget til Pension, og hendes Ret i saa Henseende har Samme Karakter som hans, idet den ikke, som tidligere, er en Naadessag, men en Ret, der kan gjøres gjældende ved Domstolene, s. Lov 24. Febr. 1858 § 17. Betingelsen for Enkens Pensionsret er, at hendes Mand var pensionsberettiget eller pensioneret eller paa Ventepenge staaende Embedsmand, s. Lov 1851 § 8, Lov 1858 § 10, og at Ægteskabet ikke er indgaaet, efterat han var afskediget med Pension eller efter hans 60de Aar eller paa hans Dødsleie, ligesom Retten fortabes ved fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet inden Mandens Død, s. Lov 1851 § 10, Lov 1858 § 12. Enkepensionen beregnes bestandig til en fast Procent, 1/3 af Mandens Embedsindtægt, saaledes som denne anslaaes, naar den lægges til Grund for Pensionsberegning; dog kan den ikke overstige 600 Rdlr. og ei heller den Pension, hvortil Manden selv vilde have været berettiget eller som han oppebar ved sin Død, s. Lov 1851 § 8, Lov 1858 § 10. Enkepensionen ophører paa de i Lov 1851 § 11, Lov 1858 § 13 angivne Maader, s. navnlig Nr. 1 og 4; naar den ophører ved nyt Ægteskab, er Enken i Tilfælde af Mandens Død berettiget til atter at faae sin tidligere Pension. Derhos kan Kongen for hvert af Enkens uforsørgede Børn tilstaae et aarligt Pensionstillæg indtil Barnets 18de Aar; ligesom dette ikke er nogen Ret, men en Naadessag, der kun tilstaaes, hvor Omstændighederne tale derfor, saaledes er Pensionstillægets Vedbliven ogsaa afhængig af, at det aarlig godtgjøres for Finantsministeren, at de anbefalende Omstændigheder, som have begrundet det, vedblivende ere tilstede, s. Lov 1851 § 8, Lov 1858 § 10.

Den Forsørgelse, Staten saaledes tilstaaer Enken, er imidlertid ikke nogen fuldstændig Forsørgelse; tvertimod er det Embedsmandens Pligt selv at bidrage det Væsentligste dertil, idet det ved Lov 5. Jan. 1851 (Lovs. S. 9) er paalagt enhver ifølge Pensionsloven pensionsberettiget, i Embede eller paa Ventepenge staaende Embedsmand, der ikke har fyldt sit 70de Aar, i Livrente- og Forsørgelses anstalten at sikkre sin Enke en livsvarig Overlevelsesrente af i det Mindste 1/5 af sine ved Pensionsberegning i Betragtning kommende Embedsindtægter, dog ikke over 600 Rdlr. aarlig, s. Lovens § 1 og om enkelte Undtagelser § 2, hvilken Forpligtelses Overholdelse garanteres ved, at Præsterne ikke maa vie nogen pensionsberettiget Embedsmand, medmindre han har godtgjort at have opfyldt sin Forpligtelse i saa Henseende, samt ved Paalæg og eventuelt Tvangsmulkter mod Embedsmanden, S. Lov 1851 §§ 3, 4.

Embedsmandens Børn have derimod ingen lovbestemt Ret til Pension; men ligesom der, som ovenfor bemærket, kan tilstaaes Enken et Pensionstillæg for hvert af hendes uforsørgede Børn, saaledes kan der ogsaa af Kongen tilstaaes fader- og moderløse Børn af pensionsberettigede Embedsmænd en begrændset aarlig Pension indtil deres 18de Aar, saafremt og saalænge de dertil ere trængende og værdige, s. Lov 1851 § 13, Lov 1858 § 15.