Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 23

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 86-88

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 23. Konstituerede Embedsmænd.

Konstitution i et Embede finder Sted, dels naar Embedet er ledigt paa Grund af Embedsmandens Dødsfald, Forflyttelse eller Afskedigelse, dels naar den, der beklæder Embedet, paa Grund af Sygdom, Bortreise eller Suspension i nogen Tid er forhindret fra at fungere. Er Embedsmanden paa Grund af speciel Inhabilitet forhindret fra at fungere i en enkelt Sag, benævnes den, der beskikkes til at udføre hans Forretninger, navnlig i judicielle Forhold, ikke konstitueret Embedsmand, men Sættedommer, Sætteskriver, o.s.v. og behandles tildels efter andre Regler end de konstituerede Embedsmænd. Medens saaledes Konstitution i Almindelighed forudsætter en Beskikkelse til at udføre en Række af Embedsforretninger, er den dog paa den anden Side i Almindelighed af begrændset Varighed, og om Konstitutionstiden end i Tilfælde af Embeders Omorganisation kan udstrækkes længere, kan det dog, for saavidt der er Tale om egentlige Statsembedsmænd i Modsætning til Bestillingsmænd, neppe ansees stemmende med Grl. 1849 § 22, Grl. 1863 § 14 (Grl. 1866 § 17), at bestyre hele Grene af Statsforvaltningen ved konstituerede Embeds mænd, hvis Stilling, som strax skal paavises, er mindre selvstændig og uafhængig end de fastsansatte Embedsmænds. Navnlig synes det ikke foreneligt med Grl. 1849 §78 (Grl. 1866 § 73), at bestyre Dommerembeder i længere Tid ved Konstitution.

Konstitutionen meddeles i Almindelighed af Ministeriet eller Overøvrigheden, s. f. Ex. Fdn. 19. Aug. 1735 § 2, Pl. 25. Juli 1820 § 1, Kassefdn. 8. Juli 1840 §§ 3, 13, 56, undtagelsesvis til vigtigere Embeder af Kongen, s. Pensionslov 24. Febr. 1858 § 9 Nr. 1. Betingelserne for at blive konstitueret som Embedsmand ere lavere end for at blive fast ansat; saaledes maa der vel fordres Uberygtethed, men derimod ikke Indfødsret; med Hensyn til Examen stilles der enten ingen eller dog ringere Fordringer, og om Kaution skal stilles, beroer paa vedkommende Autoritets Bestemmelse, s. Kassefdn. 8. Juli 1840 § 3. Den konstituerede Embedsmands Rettigheder ere med Hensyn til, hvad der angaaer Embedsforretningernes Udførelse, de samme, som den fastansatte Embedsmands; derimod ere hans Rettigheder med Hensyn til Indtægterne jevnlig mindre. Forsaavidt det er en af Staten med fast Gage lønnet Embedsmand, der konstitueres i et andet ligeledes med fast Indtægt aflagt Embede, erholder han i de første 6 Uger, foruden sin hidtil havte Gage, intet særligt Vederlag, men kun Reiseomkostninger og Diæter, forsaavidt han maa forlade sit faste Opholdssted. Vedvarer Konstitutionen længere, lønnes han med et i Loven nærmere bestemt Honorar. Forener Nogen Konstitution i andet Embede med sin hidtil havte Stilling, komme Reglerne om Kumulation af Embeder til Anvendelse, s. Lov 19. Febr. 1861 § 8 (Lovs. S. 107), jfr. med Lov 31 Marts 1860 § 12, hvis Regler ere noget afvigende. De anførte Regler komme kun til Anvendelse paa de (tidligere) særligt kongerigske Embeder, som ere lønnede med fast Gage, hvilken Forudsætning vistnok ogsaa ligger til Grund for Lov 1860 § 12; de ere derfor uanvendelige dels paa Embeder, der lønnes med uvisse Indtægter, dels paa Embeder under (de tidligere) Fællesministerier. Fremdeles forudsættes det, at den konstituerede Embedsmand hidtil har beklædt et med fast Gage lønnet Embede, og paa Grund af de om Honorarets Beregning efter Gageklasser givne Forskrifter, samt Bestemmelsen om, at Embedsmanden i de første 6 Uger slet intet Vederlag faaer, maa det vistnok antages, at Reglen kun er anvendelig paa (tidligere) særligt kongerigske Embedsmænd; dog antager Administrationen et modsat Resultat, som i saa Fald maatte støttes paa en analogisk Anvendelse, hvortil der neppe foreligger tilstrækkelig Hjemmel. Forsaavidt den konstituerede Embedsmand ikke hidtil har været Embedsmand eller i alt Fald ikke falder ind under Lovene 31. Marts 1860 § 12 og 19. Febr. 1861 § 8, faaer han, naar den virkelige Embedsmand er suspenderet ab officio, samt i Tilfælde af Vakance, for Tiden fra den nye Embedsmands Udnævnelse indtil hans Tiltrædelse af Embedet, de halve Indtægter, s. Pl. 23. Apr. 1813, 14. Sept. 1830, Kassefdn. 8. Juli 1840 § 56; i andre Tilfælde vil det beroe paa Bestemmelserne i Konstitutionen, om han faaer de fulde Indtægter eller en mindre Sum.

Den konstituerede Embedsmands Pligter ere med Hensyn til Embedsforretningernes Udførelse de samme, som den fastansatte Embedsmands; derimod er han fritaget for flere af de denne paahvilende særegne Byrder, saasom at løse Bestalling, sikkre sin Enke Overlevelsesrente, o. s. v.

Konstitutionen ophører, naar Grunden til den bortfalder, eller naar den tilbagekaldes af den Autoritet, der har udstedt samme, og Embedsmanden træder da uden Videre tilbage i sin tidligere Stilling uden at have Krav paa Pension eller Ventepenge.