Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 24

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 88-89

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 24. Bestillingsmænd eller Betjente.

Om dette Begrebs Bestemmelse i materiel Henseende er talt ovenfor i § 15; i formel Henseende beroer, som tidligere bemærket, Adskillelsen fra egentlige Embedsmænd paa, om Vedkommende er udnævnt af Kongen, eller af et Ministerium eller en lavere administrativ Autoritet. tingelserne for at ansættes som Bestillingsmand ere i Almindelighed lavere end for at ansættes som egentlig Embedsmand; dog maa uden Tvivl Indfødsret fordres, s. Fdn. 15. Jan. 1776 § 1, Pl. 15. Febr. 1776, Resol. 19. Mai 1804 § 1, s. dog med Hensyn til Skolelærere Skr. 7. Dec. 1861 (D. T. 1862, S. 574); ligeledes godt Navn og Rygte; undertiden, saasom med Hensyn til Skolelærere, fordres en Examen, hvilket dog ikkeer det Almindelige. Til visse Poster have Militaire en fortrinlig Adgang, s. Resol. 19. Mai 1804, Resol. 29. Sept. 1860 (i Lovsamlingen som Note til Kdg. 3. Okt. 1860), m. fl. Ansættelse skeer jevnlig paa Tid eller Opsigelse, og selv om den er fast, har Betjenten i Almindelighed intet Krav paa Pension, hvorimod der undertiden tillægges ham en aarlig Understøttelse. Undtagelsesvis er der tilstaaet de militaire Underklasser Pension under visse nærmere Betingelser, s. Lov 9. Apr. 1851, 1ste Afdeling.