Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 28

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 100-102

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 28. Kommunalbestyrelsens Omraade.

I denne Henseende maa man skjelne mellem Statsanliggender og egentlige Kommunalanliggender. Ligesom det kun er med Hensyn til de sidste, at Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 § 91), tilsikkrer Kommunerne Selvstændighed, saaledes er det ogsaa Reglen, at den lokale Bestyrelse af de egentlige Statsanliggender tilkommer Magistraten som Øvrighed endog uden Medvirkning af de borgerlige Raadmænd, s. ovenfor § 11. Navnlig har Magistraten alene Bestyrelsen af Skifte- og Auktionsvæsenet, Tilsyn med offentlige Stiftelser og med Overformynderne (Lov 26. Mai 1868, Lovs. S. 284), Oppebørselen af Statsskatterne, Tilsyn med Næringsvæsenet, navnlig Meddelelsen af Borgerskab, o. s. v. Imidlertid har den senere Lovgivning tillagt Kommunalbestyrelsen en Medvirkning ved Bestyrelsen af ikke faa Statsanliggender, s. Valglov 1849 § 8 f. (Valglov 12. Juli 1867 § 8 ff), Værnepligtslov 2. Marts 1861 § 9 (Lov 6. Marts 1869 § 9), 11. Febr. 1863 § 4 ff. (Lovs. S. 66), 20. Juni 1850 § 4 (S. 180), 29. Dec. 1850 § 3 (S. 331), Fdn. 29. Sept. 1841 § 4 (Lov 21. Juni 1867, S. 264), 9. Juni 1847 §§ 2, 5 (S. 803), Pl. s. D. (S. 808), mfl.

Kommunalbestyrelsens egentlige Hovedomraade er imidlertid alle Anliggender, Kjøbstadens Eiendomme og Indretninger, Indtægter og Udgifter vedkommende, der ikke ved nogen særlig Bestemmelse er unddragen den sædvanlige kommunale Forvaltning, s. Fdn. 24. Okt. 1837 § 17 (Lov 1868 § 13 ff.). En saadan Unddragelse har imidlertid fundet Sted med Hensyn til en Mængde forskjellige Anliggender, hvis Bestyrelse er henlagt til særegne Kommissioner, saasom [Fattigkommissionen, s. Regl. 5. Juli 1803, for Kjøbstaden § 2 (Lov 1868 § 13, jfr. § 35), Skolekommissionen, Adn. 29. Juli 1814, for Kbstd. § 6 (Lov 1868 § 14), Indkvarteringskommissionen, Fdn. 15. Nov. 1816 § 17, Lov 29. Dec. 1850 § 3 (Lov 1868 § 17), Bygningskommissionen, Fdn. 6. Apr. 1832 § 13, Lov 30. Dec. 1858 §§ 33—35 (Lovs. S. 743) (Lov 1868 § 17), Kirkeinspektionen, Havnekommissionen, Sundhedskommissionen, Borgervæbningskommissionen, osv. (Lov 1868§ 17).

Skjøndt de omhandlede Anliggender saaledes ere unddragne Kommunalbestyrelsens almindelige Kompetence, udøver denne dog en ikke ringe Indflydelse paa deres Forvaltning. Denne gjør sig gjældende derved, at Borgerrepræsentanterne udnævne et eller flere Medlemmer af de paagjældende Kommissioner, tildels af deres egen Midte, s. Fdn. 24. Okt. 1837 § 19, eller i alt Fald Mænd, som ere valgbare til Repræsentationens større Halvdel, s. Lov 1860 § 4] (Lov 1868 § 17), fremdeles derved, at Udgifterne til de paagjældende Forvaltningsgrene, forsaavidt de skulle bæres af Kommunens Midler, bevilges ved Kommunens Budget, dog saaledes, at Spørgsmaalet om Udgifternes Størrelse bliver at forhandle med den særlige Kommission, og at en stedfindende Uenighed bliver at afgjøre af den specielle Overøvrighed, s. Fdn. 1837 § 20, Lov 11. Febr. 1863 § 1 (Lov 1868 §§ 14, 16, 17, 19). Endelig kan Kommunalbestyrelsen fremsætte Forslag til Forandringer i disse Anliggenders Bestyrelse, s. Kskr. 17. Dec. 1840 § 1. Derimod fremlægges Regnskaberne vel offentligt, men forelægges ikke Kommunalbestyrelsen, s. Fdn. 1837 § 26 (Lov 1868 §§ 14, 16, 17, 33).