Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 41

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 138-139

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

§ 41. Sogneforstanderskabets Forretningsgang.

Sogneforstanderskabet vælger med absolut Stemmeflerhed en Formand hvert Aar, s. Adn. 1841 § 11 (Lov 1867 § 11). Valgbar i denne Egenskab ere kun Forstanderskabets Medlemmer, og altsaa vil Præsten ikke kunne vælges til Formand, medmindre han særligt er valgt til Sogneforstander. Den Valgte er forpligtet til at modtage Valget for 3 Aar, s. Adn. 1841 § 11 (Lov 1867 § 11); den særegne Forpligtelse til at fungere udover denne Tid, som Adn. § 11 paalægger Præsten, er bortfalden med hans forandrede Stilling, s. Lov 1855 § 2, saa at han nu, forsaavidt han er valgt til Medlem, i saa Henseende maa staae lige med de øvrige valgte Medlemmer. Formanden har at beramme Møderne, lede Forhandlingerne, føre Protokollen, udføre Beslutningerne og besørge Brevvexlingen [dog med Undtagelse af Fattig- og Skolesager, i hvilke de sidstnævnte tvende Hverv tilfalde Sognepræsten], s. Adn. 1841 § 12 (Lov 1867 § 12). [En lignende Indskrænkning gjælder med Hensyn til Formandens Forpligtelse til at opbevare Forstander skabets Protokoller og andre Dokumenter, s. Adn. § 12 (Lov 1867 § 12), og endelig tilkommer Referatet af Fattig- og Skolesager i Møderne Præsten, s. Adn. § 14 (Lov 1867 § 16)]. (S. ogsaa Lov 1867 § 26d).

Møderne ere ordinaire, 6 Gange aarlig, eller extraordinaire, som finde Sted, naar det findes fornødent af Formanden eller begjæres af Halvdelen af Medlemmerne [Herredsfogden eller Birkedommeren eller med Hensyn til Fattig- og Skolesager af Præsten], s. Adn. 1841 § 21 (Lov 1867 § 13). Mødernes Offentlighed beroer paa Forstanderskabets egen Bestemmelse efter Stemmeflerhed, s. Cirk. 8. Apr., Skr. 31. Mai 1848 (Lov 1867 § 13). Ingen Beslutning kan tages, medmindre idetmindste Halvdelen af Medlemmerne [hvorunder efter Lov 1855 § 2 Sognepræsten ikke kan medregnes] er tilstede; Afgjørelsen skeer efter Stemmeflerhed, s. Adn. 1841 § 13 (Lov 1867 § 14). De mellem Møderne forefaldende Forretninger maae besørges af Formanden [for Fattig- og Skolevæsenets Vedkommende af Sognepræsten], s. Adn. 1841 § 14 (Lov 1867 § 12).