Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 42

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 139-142

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

II. Amtskommunens Organisation.

§ 42. Kommunens Omfang og Kommunalbestyrelsens Sammensætning.

Amtskommunen falder i Almindelighed sammen med Amtet med Udelukkelse af Kjøbstæderne, s. Adn. 13. Aug. 1841 §§ 1, 32 Nr. 10 (Lov 1867 § 34); dog indbefatter Bornholms Amtskommune ogsaa de derværende Kjøbstæder, s. Reskr. 26. Mai, 10. Nov. 1781, Reskr. 8. Aug, 18. Nov. 1820, Adn. 1841 §§ 24, 26, 30, 22. Marts 1855 § 9, Lov 21. Jan. 1857 (Lovs. S. 13) (Lov 1867 §§ 34, 36). Imidlertid skal der i de enkelte Amter, hvori to ældre Amtsdistrikter, der ere indlemmede i samme, ere vedblevne at beholde deres afsondrede Udgiftsvæsen og saaledes hvert har sit særegne Repartitionsfond, ogsaa være to Amtsraad, s. Adn. 1841 § 25 (Lov 1867 § 34). Forandringer i Amtskommunens Omfang maae uden Tvivl kunne skee ved administrativ Foranstaltning, medmindre der er Tale om en Indlemmelse af Kjøbstæderne, hvilken kun vil kunne skee ved Lov (jfr. Lov 1867 § 49 og Bkg. 31. Juli 1867).

Amtskommunalbestyrelsens Sammensætning var efter Adn. 1841 meget konservativ. Den bestod nemlig af:

1. Visse Statsembedsmænd, nemlig Amtmanden som Formand og en af Kancelliet udvalgt Provst, s. Adn. 1841 § 24.

2. Dernæst indtraadte uden Valg de Lensbesiddere, af hvis Len idetmindste 500 Tdr. Hartkorn var beliggende i Amtet, dog ikke i større Antal end 2, s. Adn. 1841 § 24.

3. Sex valgte Medlemmer, der atter valgtes i to Afdelinger:

a) Eierne af de i Amtet værende komplette Sædegaarde valgte 3 Medlemmer, forsaavidt de besade idetmindste Halvdelen af Amtets Hartkorn, i modsat Fald 2, s. Adn. 1841 § 26.

b) De øvrige Medlemmer valgtes middelbart ved Valg mænd, udnævnte af samtlige Sogneforstanderskaber i Amtet, s. Adn. § 26.

Til Valgbarhed i den sidstnævnte Valgklasse udfordredes, at den Paagjældende eiede 4 Tdr. Hartkorn, eller havde 5 Tdr. Hartkorn i Fæste eller 25 Tdr. Hartkorn i Forpagtning, s. Adn. § 27.

Disse Regler ere undergaaede væsentlige Forandringer. Lensbesiddernes Ret til at indtræde i Amtsraadet maatte uden Tvivl allerede ansees bortfalden ved Grl. 1849 § 97, men da man i Praxis ikke havde været opmærksom herpaa, blev den udtrykkeligt hævet ved Lov 10. Marts 1852. I Øvrigt er Amtsraadenes Sammensætning ved Lov 22. Marts 1855 bleven omordnet efter lignende Principer, som Sogneforstanderskaberne (s. nu Lov 1867 § 35 ff.) Herefter bestaaer Amtsraadet af:

1. Amtmanden som Formand, s. Lov 1855 §§ 7, 8 (Lov 1867 § 35).

2. Syv, ni eller elleve valgte Medlemmer, hvis Antal efter Amtsraadets Forslag bestemmes af Kongen, s. Lov 1855 § 8, Resol. 10. Nov. 1855 (Lov 1867 § 35). Med Hensyn til disse Medlemmers Valg skjelnes, ligesom med Hensyn til Sogneforstanderskaberne, mellem en større og en mindre Del, dog med den Forskjel, at her den større Del repræsenterer det reformatoriske Element (Lov 1867 § 35).

A. Den større Del vælges paa samme Maade, som efter Adn. 1841 § 26 af samtlige Sogneforstanderskaber i Amtet, saaledes at ethvert af disse af sin egen Midte udkaarer En til at deltage i Valget, s. Lov 1855 § 8, altsaa ved et dobbelt indirekt Valg (Lov 1867 §35).

B. Den mindre Del vælges af et Antal Mænd, som er lige stort med de af Sogneforstanderskaberne udnævnte Valgmænds Tal, og for hvilke der er foreskrevet følgende nærmere Betingelser, s. Lov 1855 § 8, Skr. 21. Febr. 1856 (Lov 1867 §35).

a) De maae besidde fast Eiendom, enten som Eiere eller Fæstere eller som Forpagtere eller Leiere ifølge en for den Aarrække, for hvilken Valget gjælder, gyldig ting læst Kontrakt, s. Lovens § 8, eller endelig som Beneficiarier, s. Cirk. 29. Okt. 1855 (Lov 1867 § 35).

b) De maae opfylde Betingelserne for Valgbarhed til Rigsdagens Folkething, s. Lov 1855 § 8, Grl. 1849 § 36, Valglov 1849 § 7 (Lov 1867 § 35, Valglov 1867 § 7, Grl. 1866 § 31).

c) De maae have havt fast Ophold i Amtsraadsdistriktet i det sidste Aar før Valget, s. Lov 1855 § 8 (Lov 1867 § 35).

d) De maae i det nævnte Aar have udredet den største Afgift til Amtsrepartitionsfondet. Andre Ydelser komme altsaa ikke i Betragtning. Have Flere i det paagjældende Aar udredet lige store Afgifter til Amtsrepartitionsfondet, og det er nødvendigt at medtage Nogen for at naae det foreskrevne Antal, medtages de Alle, s. Lov 1855 § 8 (Lov 1867 § 35).

Valgbar er Enhver, der er valgbar til et af Distriktets Sogneforstanderskaber, s. Lovens § 8, jfr. § 3 (Lov 1867 § 35, jfr. § 3), altsaa Enhver, der er valgbar til Rigsdagens Folkething og derhos i et Aar har havt Bopæl i en af de under Amtsraadet hørende Sognekommuner. Valget til Medlem af Amtsraadet udelukker ikke den Valgte fra tillige at Være Medlem af vedkommende Sogneforstanderskab, lige Saalidt som det Omvendte finder Sted; derimod maa den til Amtsraadet Valgte være berettiget til at udtræde af Sogneforstanderskabet, s. Adn. 1841 § 28 (Lov 1867 § 9). Om Valgreglerne paa Bornholm, hvor ogsaa Kjøbstæderne deltage i Valget, s. Lov 1855 § 9 (Lov 1867 § 36). Valgene foregaae paa 6 Aar; Halvdelen afgaaer hvert 3die Aar, Saaledes at afvexlende den større og den mindre Del af gaaer, s. Adn. 1841 § 29, jfr. § 6, Lov 1855 § 8 (Lov 1867 § 37). Suppleantvalg finde ikke Sted, s. Lov 1855 § 10 (Lov 1867 § 37). Om nyt Valgs Nødvendighed i Tilfælde af Vakance, s. Lov 1855 § 10 (Lov 1867 § 42). Valgbestyrelsen bestaaer af Amtmanden og 2 afAmtsraadet udnævnte Medlemmer, s. Adn. 1841 § 29 (Lov 1867 § 38). Den har efter en af Amtsforvalteren indsendt Fortegnelse over de høistbeskattede Eiendomsbesiddere at affatte Fortegnelsen over de Mænd, som herved blive berettigede til at vælge den mindre Del af Amtsraadets Medlemmer, s. Lov 1855 § 11 (Lov 1867 § 38). Om særegne Valgbarhedslisters Nødvendighed, s. Skr. 11. Febr. 1856, 14. Apr. 1858. Skal der samtidig vælges Medlemmer til begge Amtsraadets Afdelinger, vælge de af Sogneforstanderskaberne udnævnte Valgmænd først, s. Lov 1855 § 11 (Lov 1867 § 39). Valgretten udøves personlig, og Fremgangsmaaden ved Valget er en lignende, som med Hensyn til Valget af Sogneforstandere, s. Adn. 1841 § 29, Lov 1855 § 13 (Lov 1867 § 39). (S. fremdeles Lov 1867 §§ 40—42).

Ved et særligt af Amtsraadet affattet og af Indenrigsministeriet approberet Regulativ kan det bestemmes, at Valget af Raadets Medlemmer skal foregaae paa mere end et Sted, eller at Distriktet ved disse Valg deles i flere Valgkredse, s. Lov 1855 § 12 (Lov 1867 § 43).