Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 47

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 154

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Anden Afdeling. Forvaltningen af de enkelte Bestyrelsesgrene.


Første Afsnit. Undervisningsvæsenet.

§ 47. Indledende Bemærkninger.

Da Borgernes Oplysning i høi Grad interesserer det Offentlige, drager Staten paa forskjellig Maade Omsorg for at fremme denne. I saa Henseende kan skjelnes mellem Statens Omsorg for Borgernes Dannelse i Almindelighed, Almue- og Borgerskolevæsenet, den specielle Fagdannelse og den egentlig lærde Dannelse, hvilken sidste fremmes gjennem de lærde Skoler og Universitetet. Det omhandlede Formaal kan fremmes dels ved Organisation af særegne Undervisningsanstalter, dels ved paa anden Maade at give den Enkelte eller Almenheden Adgang til Uddannelse, saasom gjennem videnskabelige og Kunstsamlinger, ved Reiseunderstøttelser, osv. Medens tidligere Kirken havde den overveiende Indflydelse paa Undervisningsvæsenet, er det nu Staten, der har overtaget dettes Bestyrelse, dog saaledes, at Kirken endnu udøver en Medvirkning med Hensyn til Almueundervisningen, og at desuden Kommunen har en betydelig Indflydelse paa Skolevæsenets lokale Ordning. Den øverste Ledelse af Undervisningsvæsenet tilkommer Kirke- og Undervisningsministeriet.