Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 48

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 155

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Første Kapitel. Almue- og Borgerskolevæsenet.

§ 48. Historisk Oversigt.

Efter Chr. V. Lov, hvis Bestemmelser i det Væsentlige stemmede med den ved Reformationen indførte Ordning, var Tilsynet med saavel den lærde, som Almueundervisningen væsentlig overdraget Geistligheden, s. Lov 2. 6, 2. 18, 2. 15. 2, 2. 16. 1, 4, 7, 2. 17. 10, 11. Hovedvægten lagdes paa den lærde Undervisning, idet der i næsten alle Kjøbstæder var latinske Skoler, s. 2. 18. 1, der dels gik ud paa at forberede til Universitetet, dels paa at udbrede klassisk Dannelse i andre Livsstillinger, s. 2. 18. 7. For Almueunder visningen i Kjøbstæderne droges der ved offentlig Foranstaltning Omsorg ved Indrettelsen af Skrive- og Regneskoler, S. 2. 18. 14, hvorimod private Skoler, de saakaldte Pugeskoler, vare forbudne, s. 2. 18. 13. Paa Landet var Undervisningen meget tarvelig, idet den her indskrænkede sig til Religions undervisning (Børnelærdommen), som meddeltes af Degnen en Gang ugentlig under Tilsyn af Præsten og de høiere geistlige Embedsmænd, s. 2. 6. 1, jfr. 2, 2. 15. 2.

En Reform i dette Forhold skete først paa de kongelige Godser, s. Instr. 28. Marts 1721 og derefter for hele Landet ved Fdn. 23.Jan. 1739, hvis Bestemmelser imidlertid ikke bleve tilstrækkeligt gjennemførte. Væsentligere Frem skridt skete ved det provisoriske Regl. 10. Okt. 1806 og navnlig ved de vigtige Skoleanordninger 29. Juli 1814, som for Kjøbenhavns Vedkommende afløstes af Fdn. 20. Marts 1844. Paa dette Grundlag har Skolevæsenet udviklet sig, idet dog Staten har udvist stor Virksomhed for dets yderligere Fremme, dels ved Foranstaltninger, sigtende til at forbedre Skolelærernes Kaar, s. Pl. 22. Mai 1839, 22. Marts 1843, Lov 29. April 1850, 8. Marts 1856, dels ved Undervisningens Udvidelse, s. Cirk. 10. og 14. Febr. 1838, Bkg. 21. Mai 1839, Cirk. 3. Mai 1848, Lov 8. Marts 1856. Endelig kan mærkes den vigtige Lov 2. Mai 1855, jfr. Lov 30. Sept. 1864 (s. fremdeles Lov 29. Marts 1867).