Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 51

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 166-168

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 51. Fortsættelse. Skolelærernes Beskikkelse og Retsstilling.

1. Skolelærerne ved de offentlige Skoler udnævnes i Kjøbenhavn af Skoledirektionen, s. Adn. 20. Marts 1844 § 35, jfr. dog §§ 10, 41. I Kjøbstæderne udnævnes den første Lærer ved Borgerskolen af Kongen, s. Adn. 1814 § 11, Lov 1856 § 14. I Øvrigt tilkommer nu Kaldsretten til Skolelærerembeder paa Landet og i Kjøbstæderne Skoledirektionen eller Biskoppen, den sidste i de Kald, som ere traadte i Stedet for de tidligere Degnekald, hvor privilegerede Kirkeeiere vare i Besiddelse af Kaldsretten, s. Adn. 1814, for Landet §§ 49, 50, Grl. 1849 § 97 (Grl. 1866 § 92), Skr. 19. Jan. 1850, Lov 8. Marts 1856 § 9. Borgerrepræsentationerne og Sogneforstanderskaberne have imidlertid Forslagsret og kunne i Tilfælde af Forslagets Forkastelse indbringe Sagen for Ministeriet, s. Lov 1856 § 9 (Lov 6. Juli 1867 § 16, Lov 26. Mai 1868 § 14). Undtagelsesvis kan en personlig Kaldsret tilkomme de Mænd, der bygge eller have bygget an ordningsmæssige Skoler, s. Lov 1856§ 9, hvorimod den Kaldsret, som tidligere tilkom privilegerede Kirkeeiere og Lodseiere paa 32 Tdr. Hartkorn, er bortfalden ved Grl. 1849 § 97 og Lov 1856 § 9. Skolelærerne afskediges enten ved Dom eller ad administrativ Vei, i Almindelighed af Ministeriet med Pension, s. Adn. 29. Juli 1814, for Kjøbstæderne § 39 og Bilag C § 3 b, for Landet § 32, Bilag B § 3 a, Bilag C § 8, Kskr. 22. Apr. 1831, Cirk. 28. Apr. 1840, Skr. 14. Febr. 1849, 16. Jan. 1850.

2. Hvad Betingelserne for Ansættelse som Skolelærer angaaer, have Kvinder ogsaa en begrændset Adgang til saadan Ansættelse, s. Bkg. 16. Nov. 1859, Bkg. 4. Juli 1860, 12. Febr. 1864, mfl. (Lov 29. Marts 1867 §§ 1 og 2). Den Paagjældende maa i Almindelighed have underkastet sig en Prøve ved et Skolelærerseminarium eller en dertil svarende Prøve; dog kunne ogsaa theologiske Kandidater og Studenter med anden Examen ansættes, s. Adn. 1814, for Kjøbstæderne §§ 41—43, jfr. § 10, for Landet §§ 44—47, Adn. 20. Marts 1844 § 35, Pl. 10. Apr. 1841, Lov 15. Febr. 1857, Bkg. 9. Mai 1857, 16. Nov. 1859, Lov 8. Marts 1856 § 14 (Lov 29. Marts 1867 § 3, 25. Juli 1867, Lovs. S. 418). Fremdeles udfordres i Almindelighed en vis Alder, s. Adn. 1814, for Kjøbstæderne § 41, for Landet § 44 (Lov 29. Marts 1867 § 3), ligesom den Paagjældende i Almindelighed maa bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion. Derimod er det af Administrationen antaget, at Indfødsret ikke er nødvendig, s. Skr. 7. Dec. 1861 (D. T. 1862 S. 574), hvilket dog efter Forskrifterne i Fdn. 15. Jan. 1776 § 1 og Pl. 15. Febr. 1776 er noget tvivlsomt.

For Skolelærernes Uddannelse sørges ved særegne Seminarier, s. Regl. 10. Febr. 1818, Pl. 19. Okt. 1824, 10. Apr. 1841, Lov 15. Febr. 1857, Bkg. 9. Mais. A., Lov 12. Jan. 1858 § 30. Disse ere rene Statsanstalter; Udgifterne bæres af et særeget Seminariefond, som derhos faaer et aarligt Tilskud af Statskassen, s. de aarlige Finantslove.

3. Skolelærernes materielle Vilkaar bleve allerede ved Adn. 29. Juli 1814, for Kjøbstæderne Kap. 6, for Landet Kap. 8, forbedrede, men ere navnlig blevne betydeligt bedre ved Lov 8. Marts 1856, hvorefter der er tilstaaet dem Alderstillæg, s. Lovens § 10, og Skolepenge § 11, s. om Kjøbstadlærerne § 13, jfr. ogsaa Lovens §§ 12, 15, samt § 19. Derhos er der under visse nærmere Betingelser tillagt dem og deres Enker Ret til Pension væsentligt i Overensstemmelse med den almindelige Pensionslov 5. Jan. 1851, S. Lov 1856 §§ 20, 22, jfr. § 21 (Lov 29. Marts 1867 § 4). Den Fritagelse for Værnepligt, som ved Lov 12. Febr. 1849 § 6 var tillagt fast ansatte Almueskolelærere, er ved Lov 2. Marts 1861 § 32 1 c indskrænket til Fritagelse for Tjeneste i Forstærkningen (Lov 6. Marts 1869 § 39).