Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 54

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 169-171

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 54. Det lærde Undervisningsvæsen.

A. De lærde Skoler.

Den lærde Dannelse, der tidligere spillede en aldeles overveiende Rolle, er senere trængt mere tilbage, alt efter som Realundervisningen har udviklet sig, og de talrige latinske Skolers Antal er betydeligt indskrænket, s. senest Love 14. Apr. 1852, 10. Apr. 1855. Som de vigtigste Sætninger vedkommende de lærde Skolers Ordning mærkes:

1. Undervisningen betales, dog saaledes at Betalingen ikke er beregnet paa at dække alle Udgifterne, og at der er indrettet Fripladser og Stipendier for værdige og trængende Disciple, s. Fdn. 7. Nov. 1809 § 66 ff., Resol. 29. Nov. 1816, Bkg. 29. Okt. 1849, to Bkg.4. Mai. 1859.

2. Skolens Hovedbestemmelse var efter Fdn. 7. Nov. 1809 § 1 at forberede til Universitetet, s. dog Fdn. §§ 1, 60, 68, hvorfor der lagdes en overveiende Vægt paa de klassiske Videnskaber, s. Fdn. § 5, jfr. ogsaa Forskriften i Fdn. § 76 om, at ikke studerende Disciple ikke maatte nyde Skolebeneficier. Skjøndt Forberedelsen til Universitetet endnu er Skolens Hovedformaal, fremtræder det dog ikke med den overveiende Styrke, som tidligere, og selv hvor en særskilt Realundervisning ikke er indrettet, spille de reale Videnskaber en langt større Rolle end før, s. Resol. 9. Febr. 1844, Pl. 25. Juli 1845, Bkg. 13. Mai 1850, 8. Nov. 1858, 30. Nov. 1864, og med Hensyn til Bestemmelsen i Fdn. 1809 § 76, Resol. 18. Okt. 1848.

3. Skolen bestyres af en Rektor, under hvis Tilsyn Undervisningen ledes af Overlærere og Adjunkter, s. Fdn. 1809 §§ 17, 18. Om Betingelserne for Lærernes Ansættelse, s. Adn. 2. Febr. 1849 § 15, Lov 28. Marts 1855 § 2; om deres Lønningsforhold, s. Lov 28. Marts 1855, 12. Jan. 1858 § 16 (prov. Lov 5. Mai 1865, Lov 16. Febr. 1866, Lovs. S. 219).

4. Den lærde Skole er en ren Statsanstalt, som ikke staaer i noget Forhold til Kommunen og kun i en fjernere Forbindelse med Kirken. Bestyrelsen tilkommer Skoleforstanderskabet, bestaaende af et Magistratsmedlem, Byens første Sognepræst og Rektor, s. Fdn. 1809 § 113, Resol. 24. Juni 1849. Tilsynet føres af Skoleephoratet, bestaaende af Stiftamtmanden og Biskoppen, s. Fdn. 1809 § 7, og den øverste Ledelse tilkommer Kultusministeriet, der gjennem en særegen Undervisningsinspekteur fører en stadig Kontrol, s. Fdn. 1809 § 6, Resol. 22. Juli 1848.

Udgifterne bestrides af Skolernes Indtægter, der dels ere tillagte samme af Staten, navnlig bestaaende i kirkeligt, ved Reformationen inddraget Gods, dels ere skjænkede af Private, s. Fdn. 1809 §§ 109—10. Den til det lærde Skolevæsen i Almindelighed henlagte Formue udgjør det almindelige Skolefond, s. Fdn. 1809 § 111. Underbalancen er i de senere Aar dækket af Skolefondets Kapitalformue, s. de aarlige Finantslove. Om Regnskabsføringen, s. Fdn. 1809 § 114 ff, Kassefdn. 8. Juli 1840 § 48.

5. Særegne Regler gjælde om Sorø Akademi og Herlufsholm Skole, der tillige ere indrettede som Opdragelsesanstalter. Herlufsholm har sin særegne Bestyrelse og sorterer umiddelbart under Geheimestatsraadet, s. Resol. 25. Juli 1851, jfr. Fdn. 1809 § 6. Sorø Akademi, der tidligere havde en videregaaende Bestemmelse, idet der foruden Skolestudier tillige skulde drives forberedende akademiske Studier, ligesom et praktisk Jorddyrknings- og Forstinstitut skulde være forbundet med samme, s. Statut 28. Jan. 1827 §§ 1—3, er nu reduceret til en almindelig lærd Skole, s. Resol. 27. Marts 1847, 31. Marts 1848, 12. Apr. 1849, og dets oprindelige Bestemmelse viser sig nu kun deri, at der af dets betydelige Overskud ydes Bidrag til en Mængde forskjellige, Undervisningen vedkommende Formaal, s. de aarlige Finantslove, paa hvilke det er optaget som et Institut med særegne Fonds.

6. Private lærde Skoler kunne oprettes med Tilladelse af Kultusministeriet og staae under dettes Tilsyn, s. Fdn. 7. Nov. 1809 §§ 6, 98, 99.