Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 55

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 171-173

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 55. Fortsættelse.

B. Universitetet.

Det eneste Universitet i Kongeriget er det kjøbenhavnske, der er oprettet 1475, og hvis første Fundats blev given d. 4. Okt. 1478; den nugjældende er af 7. Mai 1788, men er i mange Punkter senere forandret. Universitetets Bestemmelse er dels at fremme den almindelige høiere videnskabelige Dannelse, dels at meddele Undervisning i de Embedsfag, der forudsætte en saadan Dannelse. Det afholder derhos ikke blot de forberedende Examina, som i Almindelighed betinge Adgangen til samme, i hvilken Henseende i Øvrigt en væsentlig Forandring er skeet ved Bkg. 13. Mai 1850 (Lovs. S. 138), s. nu Bkg. 30. Nov. 1864 § 9 (Bkg. 31. Mai 1866, 2. Apr., 6. Okt. 1869), men ogsaa de egentlige Embedsexamina.

1. Hvad Organisationen angaaer, sorterer Universitetet umiddelbart under Kultusministeriet. Det bestyres af en aarligvalgt Rektor, af det dels efter Anciennitet, dels efter Valg sammensatte Konsistorium og af den akademiske Lærer forsamling, bestaaende af alle fast ansatte Lærere. Den egentlige Undervisning ledes af 5 Fakulteter, hvis Anliggender varetages af aarlig valgte Dekaner, s. Fund. 7. Mai 1788, Bkg. 18. Sept. 1850, jfr. Regl. 13. Nov. 1844, Pl. 10. Aug. 1848. Universitetets tidligere betydelige Selvstyrelse er bleven endel indskrænket, navnlig med Hensyn til de oekonomiske Forhold. Dog har Konsistorium endnu Bestyrelsen af Legatmassen og af Kommunitets- og Regents stipendiet, s. Resol. 2. Dec. 1836, 15. Dec. 1843, Regl. 11. Febr. 1848, hvorhos det udøver en Medvirkning ved Universitetsgodsets Bestyrelse, dels gjennem de af samme valgte inspectores qvæsturæ, dels derved, at dets Erklæring skal indhentes om Forandringer med Hensyn til Formuens Substants, s. Reskr. 22. Dec. 1837, 8. Mai 1838, 15. Dec. 1843 § 15, dels ved Eftersyn af Regnskabet, s. Resol. 2. Dec. 1836 § 6. Endelig har Konsistorium en vis disciplinair Myndighed over de Studerende og kan for grove Forseelser endog anvende Straf af Relegation, s. Fund. 1788 Kap. 2.

2. Hvad Universitetets oekonomiske Forhold angaaer, kan skjelnes mellem:

a) Universitetets egen Formue, som er bestemt til at afholde Udgifterne ved Undervisningen. Den bestyres under Ministeriet af en Kvæstor med en Del andre Embedsmænd, s. Resol. 2. Dec. 1836, 21. Dec. 1837, Instr. 5. Jan., 5. Juni 1838, Skr. 11. Dec. 1838. Konsistorium fører det oven nævnte Tilsyn; Regnskabet revideres og decideres i Ministeriet.

b) Kommunitetet, som nærmest er bestemt til Understøttelse for de Studerende, men tillige skal understøtte Universitetets Formaal, s. Resol. 13. Nov. 1844, og de aarlige Finantslove. Midlerne bestyres paa samme Maade, som Universitetsmidlerne, s. Resol. 15. Dec. 1843. Anvendelsen skeer ved en særegen Stipendiebestyrelse, som vælges af Konsistorium, s. Regl. 11. Febr. 1848 § 13, under Overbestyrelse af Konsistorium og Ministeriet. Om Selveiendoms Indførelse paa Universitetets og Kommunitetets Gods, s. Lov 3. Marts 1852.

c) Legaterne, der ere skjænkede af Private, navnlig til Studerendes Understøttelse. Disse bestyres og bortgives i Almindelighed af Konsistorium, jevnlig under Medvirkning af en særlig af det valgt Ephorus, s. Resol. 2. Dec. 1836. En Massebestyrelse af Legaterne er indført ved Resol. 3. Marts 1855. Formuens Anbringelse skeer af Kvæstor efter Konsistori Bestemmelse. Regnskabet revideres og decideres i Ministeriet, s. Resol. 1836 §§ 4—6.

3. Optagelsen ved Universitetet skeer ved en særegen Inskription eller Immatrikulation, s. Fund. 7. Mai 1788 Kap. 2 § 2, der i Reglen forudsætter en foregaaende Examen, s. Fund. 1788 l. c., Bkg. 20. Dec. 1833, 13. Mai 1850, 8. Nov. 1858, 30. Nov. 1864, jfr. Skr. 22. Nov. 1851 (Bkg. 31. Mai 1866, 2. Apr., 6. Okt. 1869). En særegen philosophisk Prøve er foreskrevet for dem, der ville underkaste sig en Embedsexamen eller Magisterkonferents, s. Bkg. 7. Sept. 1850. Afslutningen af Studierne skeer, forsaavidt Vedkommende ikke udelukkes ved Relegation, s. Fund. 1788 Kap. 2 § 7, i Almindelighed ved en Embedsexamen eller Magisterkonferents, s. Fund. 1788 Kap.4, Bkg. 30. Jan. 1838, Fdn. 26. Jan. 1821, 30. Dec. 1839, Bkg. 18. Mai 1847, Adn. 2. Febr. 1849, Pl. 10. Aug. 1848, Bkg. 10. Juni 1851, mfl. Om de akademiske Grader og Værdigheder, s. Fund. 1788 Kap. 5, Fdn. 9. Jan. 1824, Bkg. 19. Mai 1854 (Bkg. 7. Juni 1866).