Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 59

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 188-189

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 59. Skovbrug.

Medens efter Loven den fuldkomne Eiers Raadighed over hans Skove i Almindelighed var ubunden, gjordes der allerede ved Fdn. 26. Jan. 1733 nogle Indskrænkninger i denne Raadighed, men da disse Forskrifter ikke vare tilstrækkelige til at forhindre en Ødelæggelse af de dels i og for sig, dels for Agerbruget, dels i klimatisk Henseende vigtige Skove, bleve nye Regler givne ved Fdn. 27. Sept. 1805, som dels angaaer Skovenes Udskiftning af Fællesskab, dels deres Fredning. I førstnævnte Henseende befaledes det, at visse Arter af Fællesskab, navnlig mellem Overskoveiere indbyrdes, mellem disse og Græsningsberettigede og mellem Overskoveiere, Underskoveiere og Græsningsberettigede ubetinget skulde ophæves inden en vis Frist, s. Fdn. §§ 1, 6, hvorimod der med Hensyn til Fællesskab mellem Underskoveiere og Græsningsberettigede kun gaves enhver af Deltagerne Ret til at fordre saadan Ophævelse, s. Fdn. § 6. Om Fremgangsmaaden ved Udskiftningen, s. Fdn. §§ 2—5, 7—9, 13, hvorefter Forretningen skulde foretages af en Landinspekteur, og opstaaende Tvistigheder afgjøres af Landvæsenskommissionen.

For at frede om Skovene og navnlig forhindre Eieren i den for ham fordelagtigere Disposition at omhugge Skoven og forvandle Jorden til Agerland, eller i alt Fald at ødelægge Skoven ved overdreven Hugst, ere flere Indskrænkninger gjorte i Eierens frie Raadighed over Skoven, hvilket dog kun antages at gjælde om Høiskov af Eg og Bøg.

1. Han maa ikke omhugge Skoven for Fode, men skal bestandig anvende Jorden til Skovdyrkning, s. Fdn. 1805 § 14, jfr. § 16.

2. Han er positivt forpligtet til at frede og vedlige holde den, hvortil fordres, at Hugsten skeer forstmæssigt, at Skoven er behørigt indhegnet, og at ingen Høslet eller Græsning, undtagen af Svin, finder Sted i Skoven, s. Fdn. 1805 §§ 15, 16, 19.

3. Den, der ved Kjøb bliver Eier af en Skov, maa i de første 10 Aar efter Kjøbet ikke hugge uden til eget og Godsets Brug, s. Fdn. 1805 § 20, hvorfra dog uden Vanskelighed dispenseres, naar Udvisningen skeer af en Forstbetjent.

Kontrollen med disse Bestemmelsers Overholdelse føres af Retsbetjentene, Amtmændene og Indenrigsministeriet, samt af forstkyndige Mænd, der ere antagne til at føre Tilsyn med de private Skove, hver i sit Distrikt, s. Fdn. 1805 §§ 17, 18, Cirk. 30. Nov. 1805, 17. Febr. 1857, Kdg. 11. Juni 1852.

Endelig kan bemærkes, at Staten, da Skovproduktionen ikke kan ventes at blive drevet i noget synderligt Omfang af Private, selv eier og driver temmelig betydelige Skove, om hvis Bestyrelse s. Lov 8. Dec. 1859, Instr. 25. Aug. 1860.