Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 73

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 221-224

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Fjerde Afsnit. Forvaltningen af Retspleien.

§ 73. Administrationens Forhold til Retspleiens Forvaltning i Almindelighed.

Ifølge den ved Grundloven foretagne Ordning af den dømmende Magts Forhold, som nærmere udvikles i Forfatningsretten, udøves den dømmende Magt af Domstolene, s. Grl. 1849 § 2, jfr. Grlbest. 1855 § 2 (Grl. 1866 § 2), og da disse med Hensyn til Afgjørelsens Indhold kun have at rette sig efter Loven, s. Grl. 1849 § 78, Koloniallov 28. Nov. 1863 § 69 (Grl. 1866 § 77), da Dommerne kun kunne afsættes ved Dom, s. Grl. 1849 § 78, Koloniallov § 69 (Grl. 1866 § 73), da Domstolene ere berettigede til at paakjende Spørgsmaal om Øvrighedsmyndighedens Grændser, s. Grl. 1849 § 77, Grl. 1863 § 63 (Grl. 1866 § 72), og den dømmende Magts Udøvelse kun kan ordnes ved Lov, s. Grl. 1849 § 74, jfr. §§ 75, 76, 79, Grl. 1863 § 64, Koloniallov § 68 (Grl. 1866 §§ 70, 71, 74), bliver der paa dette Omraade kun Lidet tilovers for den udøvende Magts Virksomhed. Som Beføielser, der i saa Henseende tilkomme Administrationen, kunne nævnes:

1. Den tager Bestemmelse om visse underordnede, Retspleien vedkommende Punkter, s. med Hensyn til Thingstedet 1. 3. 2, Resol. 20. Juli 1815, forsaavidt der ikke herom er givet faste Lovregler, s. 1. 3. 1, 1. 3. 5, Fdn. 16. Jan. 1828 § 11, eller Bestemmelsen er overladt de kommunale Autoriteter, s. med Hensyn til Retsvidner Fdn. 9. Juni 1847 § 2. I Forbindelse hermed kan bemærkes, at Underretternes Protokoller i Reglen autoriseres af Amtmanden, s. 1. 8. 2.

2. Den træffer Afgjørelse om visse territoriale Forandringer med Hensyn til Jurisdiktionernes Omfang, s. Lov 19. Febr. 1861 § 8 (Lovs. S. 45).

3. Den forsyner Retterne med det fornødne Personale og udnævner navnlig Dommere, Skrivere, og Prokuratorer, s. Grl. § 22 (Grl. 1866 § 17), Pl. 4. Sept. 1810 (Lov 26. Mai 1868, Lovs. S. 279). Ligesom imidlertid Dommerne ikke kunne afskediges af Regeringen, s. Grl. 1849 § 78 og 3. midl. Best. (Grl. 1866 § 73 og 3. midl. Best), saaledes har ogsaa Reglen om Dommernes Ansættelse af Regeringen vigtige Undtagelser, s. Grl. 1849 § 22, 2. M., §§ 72, 79, 2. M., Lov 19. Febr. 1861 § 3 (Lovs. S. 23), Grl. 1863 § 14, 6. M., § 60 (Grl. 1866 § 17, 2. M., §§ 68, 74, 2. M.). Retsvidnerne ansættes af de kommunale Autoriteter, s. Fdn. 9. Juni 1847 § 5 (Lov 6. Juli 1867 § 49), men kunne afskediges af Amtmanden, s. Fdn. 1847 § 10.

4. Den meddeler i Overensstemmelse med de hidtil gjældende Regler Bevillinger og Undtagelser fra de processuelle Love, s. Grl. 1849 § 32, Grl. 1863 § 17 (Grl. 1866 § 27). Herhen hører dels Anordningen af extraordinaire Undersøgelses- og dømmende Kommissioner, s. Grl. 1849 Epilogen, Lovens 1. 2. 1, 2. Lov 30. Dec. 1858 §§ 5, 6 (Lovs. S. 737), mfl., i hvilken Henseende Regeringen dog, som anført, er bunden ved de i Lovgivningen fastsatte eller i Praxis hjemlede Begrændsninger, blandt hvilke navnlig den er af Vigtighed, at der altid bør gives Adgang til at appellere den afsagte Dom til Høiesteret, dels er Regeringen berettiget til at meddele egentlige processuelle Bevillinger, saasom til Appel efter. den lovbestemte Frist, til at fremkomme med nye Oplysninger, til fri Proces, osv.

5. Medens Administrationen ifølge Grl. 1849 § 78 (Grl. 1866 § 73) er udelukket fra enhver Indflydelse paa Afgjørelsen af Domssagernes Realitet, udøver den et vist Tilsyn med, at de rent formelle Regler for Retternes Virksomhed overholdes, navnlig med at Retterne holdes paa rette Sted, i rette Tid, af de rette Personer, med behørig Protokol, osv. Dette Tilsyn udøves navnlig af Amtmanden ved Eftersyn af Protokollerne, hvorhos det ved Instr. 29. Nov. 1848 § 6 er paalagt Generalprokureuren efter Paalæg af Justitsministeriet at foretage Reiser for at undersøge de til Justitiens, Politiets og god Ordens Vedligeholdelse sigtende Foranstaltninger og Indretninger og til Ministeriet afgive Beretning om deres Tilstand, samt foreslaae Midler til at raade Bod paa de stedfindende Mangler, jfr. Resol. 20. Mai 1803.

6. Forsaavidt en Justitsembedsmand forseer sig ved Udøvelsen af Retspleien, vil han i Almindelighed kun kunne drages til Ansvar herfor ved høiere Ret. Dette er ogsaa den almindelige Regel, selv hvor Forseelsen angaaer den ydre formelle Side af Retspleien, med hvilken der, som ovenfor bemærket, af Regeringen føres et vist Tilsyn. Undtagelsesvis er der imidlertid i visse Tilfælde af den nævnte Art, hvor Forseelsen bestaaer i en utilbørlig Langsomhed i Forretningernes Udførelse, tillagt Regeringen Myndighed til at træffe visse administrative Forholdsregler mod den forsømmelige Retsbetjent. Saaledes kan ifølge Resol. 7. Apr. 1824, jfr. Pl. 21. Apr. 8. A., Justitsministeriet, naar en Skifteforvalter ikke efter foregaaende Erindring tilbørlig fremmer et Bo, beskikke en Anden til at behandle det, hvilken Bestemmelse ikke kan ansees ophævet ved Fdn. 16. Jan. 1828 § 16, s. Amtstuefdn. 8. Juli 1840 § 24. Ligeledes kan Øvrigheden, naar Retsskriveren utilbørlig længe opholder Aktens Beskrivelse, enten forelægge ham en vis Tid under Tvangsmulkt eller konstituere en Anden dertil, s. Fdn. 16. Jan. 1828 §§ 7, 8. I Vestindien kan endog Generalgouverneuren diktere den Dommer, som ikke i den lovbestemte Frist afsiger Dom, Mulkt, uden at Dommeren kan fordre Sagen afjort ved Rettergang, s. Reskr. 8. Mai 1767 § 2, 4. Nov. 1778 § 5, hvilken Bestemmelse dog ikke kan ansees anvendelig i Danmark, s. Fdn. 16. Jan. 1828 § 13. Skjøndt de anførte Bestemmelser mindre vel harmonere med Grundsætningerne i Grl. 1849 § 78, Koloniallov 1863 § 69 (Grl. 1866 § 73), kunne de dog neppe ansees ligefrem ophævede herved; kun maa den paagjældende Embedsmand ifølge Grl. 1849 § 77 (Grl. 1866 § 72) kunne fordre det Spørgsmaal afgjort ved Domstolene, om Øvrigheden ved den trufne Bestemmelse har overskredet sin Myndigheds Grændser, hvilket dog ikke kan gjælde i Vestindien, da Kolonialloven ikke har optaget nogen til Grl. 1849 § 77 (Grl.1866 § 72) svarende Bestemmelse. Forsaavidt den paagjældende Retsbetjent ikke falder ind under Hovedreglen i Grl. 1849 § 78, Kolonialloven 1863 § 69 (Grl. 1866 § 73), maa Regeringen i Øvrigt kunne anvende sin almindelige i Grl. 1849 § 22, Grl. 1863 § 14 (Grl. 1866 § 17) hjemlede Bemyndigelse til at afskedige, og følgelig ogsaa suspendere ham. Endelig maa det antages, at Regeringen i de Tilfælde, hvor det er paalagt Retterne at afgive visse Indberetninger, maa kunne fremtvinge disses Afgivelse med Tvangsmulkter.