Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 76

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 231-234

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Overensstemmelse med Datidens Opfattelse, der navnlig synes at have tænkt paa saadanne Love, som jevnlig kunne behøve Forandring, jfr. Lovens Fortale. Fremdeles fremkommer Spørgsmaalet i Kriminalretten, hvor der skjelnes mellem egentlige Retsforbrydelser og Politiforseelser, hvilke sidste ikke indeholde noget Brud paa en i sædelig Nødvendighed grundet Tingenes Orden, men positivt ere forbudne, fordi de stride mod god Orden og Sikkerhed og let kunne medføre farlige Følger. Endelig forekommer Begrebet i Processen, hvor der spørges, hvilke Sager der skulle behandles under den simplere Form som offentlige eller private Politisager; her skeer Afgjørelsen simpelthen positivt, idet kun de Sager behandles som Politisager, der udtrykkeligt i Lovgivningen ere henviste til saadan Behandling.

Vanskeligere er Begrebet at bestemme i Forvaltningsretten. Undertiden har man taget Ordet i en meget vid Betydning, saaledes at man derunder har indbefattet alle Foranstaltninger, som gaae ud paa at fjerne Hindringerne for Borgernes Udvikling i enhver lovlig Retning. Forsaavidt disse Hindringer hidrøre fra andre Personer, er det Sikkerhedspolitiets Opgave at fjerne dem ved at afværge Forbrydelser, efterspore Gjerningsmændene og overgive dem til Domstolene. Hidrøre de derimod fra ydre Omstændigheder, som den Private ikke eller i alt Fald ikke uden uforholdsmæssig Opoffrelse kan fjerne ved egne Kræfter, er det Hjælpepolitiet, der træder til for at fjerne Hindringerne, hvilket da atter kan Skee ved at drage Omsorg for Borgernes physiske Personligheds Velbefindende gjennem Sundheds- og Fattigpolitiet, ved at fremme deres aandelige Udvikling i intellektuel, moralsk og religieus Henseende og ved at virke for de oekonomiske Forholds Udvikling. Den angivne Betydning støttes vel en Del ved Ordets etymologiske Oprindelse af πολιτεία, men den stemmer uden Tvivl ikke med den almindelige Sprogbrug, og de forskjellige under samme indbefattede Virksomhedsgrene ere saa heterogene, at de ikke med Nytte kunne samles under et Begreb; saaledes er det aabenbart aldeles forskjellige Principer, der gjøre sig gjældende ved Ordningen af Sikkerhedspolitiet, Næringsvæsenet og Undervisningsvæsenet, og navnlig det sidste vil hverken efter legal eller konventionel Sprogbrug paa nogen Maade kunne indbefattes under Begrebet Politi.

Efter dansk Ret synes man formelt at kunne betegne Politiforvaltningen som den Del af Administrationen, der udøves af de egentlige Politiøvrigheder, s. f. Ex. Lov 11. Febr. 1863 om Omordning af Kjøbenhavns Politi (Lovs. S. 59). I denne Betydning modsættes Politiforvaltningen Politiretternes dømmende Virksomhed, s. Lov 11. Febr. 1863 (Lovs. S. 52). I Øvrigt er det en Selvfølge, at man ikke under en Fremstilling af Politiforvaltningen kan inddrage alle Politiøvrighedens Funktioner, da disse tidt berøre Forhold, der anordnes efter særegne Hensyn og derfor maae fremstilles særskilt. Reelt kan Begrebet snart bestemmes snevrere som indbefattende den Del af Administrationen, der gaaer ud paa at sørge for den offentlige Orden, Fred og Sikkerhed, s. Grlbest. 29. Aug. 1855 § 2, hvor Sundhedsvæsenet er nævnt særskilt og saaledes ikke kan antages indbefattet under det i Paragraphens Begyndelse nævnte Politivæsen, snart videre som tillige indbefattende Omsorgen for Sundhed og Renlighed, s. Lov 11. Febr. 1863 §§ 8, 9 (Lovs. S. 59), hvorimod der neppe er Grund til at udstrække Begrebet videre f. Ex. til Nærings- og Fattigvæsenet, omend Politiøvrighederne i disse Forhøld kunne have forskjellige Funktioner. I det Følgende skulle vi derfor nærmest beskjæftige os med Sikkerheds- og Ordenspolitiet, til hvilket Sædelighedspolitiet naturligt slutter sig, forsaavidt det i Reglen kun træder i Virksomhed af Hensyn til den offentlige Orden og Anstændighed samt til Borgernes Sundhed. Sundhedspolitiet vil blive fremstillet i Forbindelse med Materien om Sundhedsvæsenet i det Hele taget. Om Politiets Virksomhed med Hensyn til Nærings- og Fattigvæsenet henvises til Behandlingen af disse Administrationsgrene i det Hele taget.