Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 78

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 244-245

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 78. Fortsættelse.

II. Om Politiets Virksomhed med Hensyn til den enkelte Forbrydelse.

Hovedreglen med Hensyn til Politiets Virksomhed i saa Henseende er, at den strækker sig til alle Forbrydelser og Forseelser, som ere Gjenstand for offentlig Paatale. Dette gælder ogsaa med Hensyn til saadanne Forseelser, der efter deres almindelige Karakter kun egne sig til privat Paatale, naar de paa Grund af den Offentlighed, hvormed de foregaae, maae siges at forstyrre den offentlige Fred og Orden. Det er i slige Tilfælde Politiets Opgave at forhindre, standse eller opdage Forbrydelsen og dens Gjerningemand samt at anholde denne og overgive ham til Domstolene, s. Grl. 5. Juni 1849 § 85 (Grl. 1866 § 80, Instr. 7. Juni 1869). I Øvrigt kan dets Virksomhed naturligvis have en forskjellig Karakter og Udstrækning med Hensyn til de forskjellige Arter af Forbrydelser. Med Hensyn til Forbrydelser mod den personlige, Sikkerhed skal Politiet ikke blot holde Øie med de grovere, men ogsaa med de mindre betydelige, forsaavidt de foregaae paa offentlige Steder, s. Fdn. 4. Okt. 1833 § 30, jfr. § 19, Kskr. 18. Juli 1843 (Strl. 1866, 18. Kap. og § 309). Fremdeles vaager Politiet over, at forskjellige Uordener ikke foretages paa Gaderne, s. Fdn. 22. Okt. 1701 II, Kap. 3 §§ 3, 4, Pl. 12. Apr. 1791, 13. Sept. 1815, 11. Dec. 1819 og en Mængde andre specielle Bestemmelser, jfr. Lov 11. Febr. 1863 § 8 (Lovs. S. 59) (Vedt. 18. Jan. og Adn. 22. Jan. 1869). Med Hensyn til Eiendomssikkerheden skal Politiet ikke blot forebygge og Opdage grovere Retsbrud, men ogsaa mindre, der tildels endog paa Grund af deres Hyppighed udkræve et strengere Tilsyn, f. Ex. falsk Maal og Vægt, s. Fdn. 11. Apr. 1840 §§ 47—49 (Strl. 1866 §§ 277, 278, 309). Med visse Næringsveie føres et særligt skarpt Tilsyn, fordi de let give Leilighed til Hæleri eller andre Eiendomsforbrydelser, s. Næringslov 29. Dec. 1857 § 51, Cirk. 1. Apr. 1863 (D. T. 388), om Passe til Kludesamlere mfl. (Lov 21. Juni 1867, Lovs. S. 258, Instr. 7. Juni 1869 § 52). Den betydelige Virksomhed, Politiet tidligere udøvede med Hensyn til Pressen, s. Forfatningsretten, er nu næsten ganske bortfaldet ved Grl. 5. Juni 1849 § 91, s. kun Lov 3. Jan. 1851 §§ 1—4, 6. 21. 8 (Grl. 1866 § 86, Strl. 1866 § 308). Med Hensyn til Løsgængeri og Betleri, der let kunne give Leilighed til grovere Forbrydelser, og som derfor efter Fdn. 21. Aug. 1829 i Gjentagelsestilfælde behandledes med overordentlig Strenghed, s. nu Lov 3. Marts 1860, har Politiet, skjøndt den i 3. 19. 18, 19, jfr. 3. 19. 16, 17 befalede almindelige Ransagning efter Løsgængere er bortfalden, betydelige Funktioner, s. navnlig Lov 3. Marts 1860 § 2, hvorefter Politiøvrigheden kan affordre dem, hvis Stilling ikke afgiver Betryggelse for, at de finde deres Underhold uden Skade for det Offentlige, Rede og Rigtighed for, hvorledes de ernære sig, og naar Forklaringen findes ufyldestgjørende, give dem Tilhold om at søge lovligt Erhverv samt foreskrive Iagttagelsen af saadanne Regler, som sætte Øvrigheden i Stand til at paasee, at de efterkomme Tilholdet. I Øvrigt kan det ikke ansees som en Betingelse for Løsgængerstraffens Idømmelse, at et saadant Tilhold er givet og overtraadt, s. Lov 1860 § 1. Som en ren Politiforseelse, der forfølges med særlig Strenghed, kan endelig nævnes Hasardspil, s. Fdn.6. Okt. 1753 § 11 (jfr. Vedt. 18. Jan. og Instr. 7. Juni 1869).