Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 79

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 246-248

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 79. Sædelighedspolitiet.

Ligesom Statens Virksomhed for Sædelighed og Religieusitet i det Hele taget maa indskrænke sig til Foranstaltninger af mere indirekte Natur, saaledes er navnlig Politiets Virksomhed i saa Henseende temmelig begrændset og indskrænker sig til en Indskriden i de Tilfælde, hvor det hjemles ved en positiv Lov, eller hvor Forholdet giver Anledning til offentlig Forargelse, s. Fdn. 22. Okt. 1701 II Kap. 3 § 1 »Politimesteren skal flittig efterforske, at Intet mod Ærbarhed og Skikkelighed offentlig handles« (Vedt. 18. Jan. 1869 §§ 9, 10, 48, 51, 53, 74, mfl.)

1. Politiet skal saaledes forebygge og paatale Løsagtighed. Efter Loven var det strafbart at holde Horehus eller der at lade sig finde i utugtig Hensigt, s. 6. 13. 30, 6. 22. 1, 5. Fremdeles skulde de, der bleve mistænkte og berygtede at leve et letfærdigt eller skammeligt Levnet med hinanden, have Paalæg om at entholde sig fra hinanden og i Overtrædelsestilfælde straffes, s. 6. 13. 3, og endelig var endog simpelt Leiermaal strafbart, s. 6. 13. 1, dog saaledes, at det kun kunde paatales, naar Besvangrelse paafulgte, s. Reskr. 30. Nov. 1759. Den sidste Forskrift er ophævet ved Pl. 12. Juni 1812, hvorefter simpelt Leiermaal nu er ustrafbart. [Bestemmelsen i 6. 13. 3 er i Overens- stemmelse med de nærmere Bestemmelser i Pl. 12. Juni 1827 endnu gjældende, og Politiautoriteterne bør vaage over, at forargeligt Samliv ikke finder Sted, men i Øvrigt tilkommer det ikke den almindelige Politiøvrighed, men Overøvrigheden at udstede Tilhold om, at de Paagjældende afholde sig fra hinanden, s. Pl. 1827 (Strl. 1866 § 178). Derimod ere Bestemmelserne i 6. 13. 30, 6. 22. 1 og 5 endnu gjældende, i alt Fald for Ruffernes og Fruentimmerets Vedkommende, ligesom Domstolene ogsaa ansee sig bemyndigede til efter de anførte Artiklers Analogi at idømme Straf for Fruentimmer, der for Betaling lade sig bruge til Utugt, og de Personer, som derved gaae dem til Haande, selv om Stedet ikke kan betragtes som et egentligt Horebus, s. f. Ex. H. R. T. 1863. 184, 259, 494, 806, jfr. ogsaa Pl. 28. Juli 1728, 27. Nov. 1775 (Strl. 1866 §§ 180, 182)]. Ved Siden af disse Lovbestemmelser, som altsaa ubetinget forbyde sligt utugtigt Forhold, har der imidlertid udviklet sig en administrativ Praxis, ifølge hvilken Politiøvrigheden for at kunne føre en bedre Kontrol med, at ingen Uorden finder Sted, og navnlig for at kunne forebygge Udbredelsen af smitsomme Sygdomme, s. Pl. 9. Marts 1809, ansees bemyndiget til at tillade et saadant Forhold, mod at Vedkommende underkaste sig de af Politiøvrigheden foreskrevne Kontrolforanstaltninger samt blive undergivne Politimesterens disciplinaire Straffemyndighed for Overtrædelser i Saa Henseende, s. Pl. 27. Nov. 1775 § 9, og denne Praxis har faaet en indirekte Lovhjemmel ved Lov 11. Febr. 1863 § 3 (Lovs. S. 52), jfr. ogsaa Lov s. D. § 8 (S. 59), hvorefter Tilsynet med løsagtige Fruentimmer ordnes ved et særligt, af Justitsministeren efter Forhandling med Kommunalbestyrelsen affattet Regulativ, s. Instr. 23. Juni 1863 b 2, 4 (Instr. 7. Juni 1869 §§ 51, 106, mfl.). Endelig kan bemærkes, at der er sat Straf for at publicere usædelige Skrifter og Billeder, s. Lov 3. Jan. 1851 §§ 8, 16 (Strl. 1866 §§ 184, 309), hvilke Bestemmelsers Overholdelse maa paasees af Politiet.

2. Politiet skal paasee, at Velanstændigheden ikke offentlig krænkes, s. 6. 2. 2, 6. 3. 11, Pl. 14. Juli 1791, 24. Sept 1753, 28. Aug. 1823, 11. Dec. 1819, 4. Apr. 1809 § 1, Instr. 23. Juni 1863 b 4, mfl. (Strl. 1866 §§ 185, 308, Vedt. 18. Jan. og Instr. 7. Juni 1869 paa flere Steder).

3. Det skal føre nøie Tilsyn med Værtshuse, at der ei med Drik, Dobbel, forfængelig Lystighed eller andet deslige nogen Forargelse gives, eller at Nogen sig der længere end til Kl. 10 Aften opholder, s. Fdn. 22. Okt. 1701 II Kap. III § 2, hvilken sidste Regel dog ved Praxis er udstrakt til Kl. 12. Særligt vaages der over, at Ungdommen paa saadanne Steder ikke forføres til Drik, Dobbel eller deslige, s. 6. 22. 3, Pl. 4. Juli 1763, 10. Febr. 1772, 28. Jan. 1811, 28. Nov. 1828 (Strl. 1866 § 308, Vedt. 18. Jan. 1869 I Kap. og Instr. 7. Juni 1869 paa flere Steder).

4. Endelig maa Politiet vaage over, at Religionen ikke bespottes, Gudstjenesten ikke forstyrres, og at Helligdagene helligholdes, s. Fdn. 22. Okt. 1701 II Kap. II, 12. Marts 1735 § 5, 26. Marts 1845 § 17, Lov 3. Jan. 1851 § 8, mfl. (Strl. 1866 §§ 156, 157, 308, Instr. 7. Juni 1869 § 107).