Den danske Rigsdag/1/62

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 240-242

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Lund.

Præst i Arninge paa Lolland. Født den 13. Marts 1831.


Pastor P. M. Lund fra Arninge, der repræsenterede Maribokredsen i Folkethinget, var uomtvistelig en af vore mest tiltalende Rigsdagsmænd. Han var vel ikke nogen fremragende Politiker; men han var en vel begavet Mand, der med Interesse og Dygtighed tog sig af Sagerne, og han var fremfor alt en saa elskværdig og tiltalende Personlighed, at han vandt alle og skabte sig Venner i alle Lejre.

Lund er født 1831. I Sommeren 1855 tog han teologisk Embedseksamen, og faa Aar efter blev han Kateket i Nakskov og vandt her hurtig Anerkjendelse som en nidkjær og alvorlig Mand, der røgtede sin Gjerning med en tiltalende bramfri Kjærlighed. Den unge Kateket følte sig hurtig hendraget til Politiken og blev i den Retning snart en af Nakskov Bys ledende Mænd. Han var saaledes med til i 1865 at opstille og støtte Etatsraad Juels Valg, og da der allerede Aaret efter var Valg paany, og Juel ikke stillede sig, gik Lund selv frem. Han valgtes, men blev kun faa Maaneder i Rigsdagen; ved Omvalget fire Maaneder efter søgte Lund ikke Gjenvalg, men da havde ogsaa en Mand som Hother Hage meldt sig, og han sejrede paa Valgdagen.

Nu hørte man i flere Aar ikke noget til Lund som Politiker. Da Venstre imidlertid i 1872 var blevet Flertal i Thinget og begyndte at sætte Magtpolitikken i Scene, satte ogsaa ude omkring i Landet de hvilende Højrekræfter sig i Bevægelse, og i de følgende Aars haarde Kampagner trængte Lunds Navn af og til igjennem som en af Højres dygtigste Mænd paa Lolland.

Det var ganske naturligt, at Blikket paany maatte rettes imod Lund som Rigsdagsæmne, men han trykkede sig længe, sagtens as Hensyn til sin præstelige Gjerning; han var i 1873 bleven Sognepræst for Arninge Menighed ved Nakskov. Men da Professor Frederiksen i 1877 nedlagde sit Mandat som Folkethingsmand for Maribokredsen, imødekom Lund Højremændenes Opfordring til at stille sig og stod den 27de Februar 1877 paa Valgtribunen ligeoverfor den fra Nordsjælland indkaldte blakkede Politiker Gaardmand Lars Larsen. Dennegang sejrede dog Lars Larsen; men ved Valget den 3dje Januar 1879 blev Lund Sejrherre med betydelig Majoritet.

Lund kom ind i Rigsdagen paa et meget bevæget Tidspunkt, netop som Spaltningen i Venstre var ved at uddybes; men om med stor Hensynsløshed at udsætte Godkjendelsen af soleklare Højrevalg kunde de adsplittede Venstregrupper dog endnu blive enige. Imod denne Trafik af Venstre tog Lund første Gang Ordet, og hans Jomfrutale var meget vellykket.

Senere har Lund ved enkelte Lejligheder talt særdeles godt, saaledes under Brandes's Edssag og under Debatten om fraskiltes borgerlige Vielse, hvor han begge Gange med behørig Styrke og Kraft hævdede den kristelige Side af disse Sager.

Lund hørte ikke til de meget talende og tog kun Ordet, naar han havde et virkeligt Bidrag at yde til Diskussionen. Han talte med Lethed, havde et behageligt Organ, og selv om han blev varm og ivrig, henfaldt han aldrig til Prædiketonen eller det salvelsesfulde. Der var over hans Tale ligesom over hans Person udbredt noget overmaade naturligt og ligefremt.

Lund er en høj, kraftig og statelig Mand med et sjælden aabent og venligt Ansigt. Tilhørerne spurgte ofte, hvem den ranke, høje Mand var, og naar saa Svaret lød: „Præsten Lund”, hørte man gjerne et: „Aa ja, det kunde jeg tænke.” Han ligner en Præst uden dog alligevel at have det udpræget præstelige ved sig.

Og Lund er dog Præst i Ordets bedste Forstand. Han er en nidkjær Sjælehyrde, der har et sjælden godt Lov i sin Menighed, og et ikke almindeligt Vidnesbyrd om hans Iver havde man deri, at han hver anden Søndag rejste fra Kjøbenhavn til Arninge for at prædike for sin Menighed.

Enhver Kreds kunde være glad ved en saadan Repræsentant, og i Rigsdagen burde han grumme nødig savnes. Det vakte derfor en virkelig Sorg, da Lund paa Valgdagen den 26de Juli blev slaaet af den politiske Ignorant Wederkinch-Madsen, der er amerikansk Dr. phil. og har et Handelskursus i Kjøbenhavn.

Maribokredsen har foruden de tidligere nævnte Repræsentanter sendt følgende Mænd til Thinge: Prokurator G. Aagaard, Pastor P. W. T. Schøtt, Redaktør Chr. Jørgensen, Pastor N. L. Krogh, Gaardmand Chr. Blak og Redaktør J. R. Dein.