Den danske Rigsdag/1/63

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 242-244

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Jakob Madsen.

Gaardejer i Bur pr. Holstebro. Født den 21. Maj 1815.


Gaardmand og Sognefoged Jakob Madsen af Bur ved Holstebro repræsenterede Ringkjøbing Amts 3dje Valgkreds — Holstebro — i Folketinget.

Allerede i 1858 kom Madsen ind i Thinget. Han holdt sig ved tre følgende Valg, vel altid efter Kamp, men dog uden stort Besvær. Ved Valget til Rigsraadets Folkething i 1865 valgtes derimod Justitsraad, Birkedommer C. N. Petersen, og Aaret efter, ved Valg til Rigsdagens Folkething, slog Proprietær Neergaard Madsen, dog kun med et ringe Overtal af Stemmer. Faa Maaneder efter valgtes dog Madsen igjen og har siden uafbrudt repræsenteret Kredsen indtil den 24de Maj 1881, da han frivillig trak sig tilbage og afløstes af den radikale Skolelærer Hansen fra Bur.

Han havde ikke været i Thinget i ret mange Aar, inden han begyndte at gjøre sig gjældende. Saasnart der var Lejlighed til det, tog han Ordet og gav fine stærkt udprægede Venstreanskuelser Luft. Tiden var den Gang ikke synderlig gunstig for Venstre; men den Sympati, der ofte følger et Mindretal, fulgte i høj Grad Partiet, saa at der den Gang ofte blev taget mere Hensyn til det end senere, da det kom i Flertal. Madsen tilkæmpede sig en ret anselig Stilling, da han var meget flittig og satte sig godt ind i Sagerne. Et Vidnesbyrd om den Betydning, han vidste at skaffe sig, var det uomtvistelig, at han blev Medlem af den store Forsvarskommission.

Da det forenede Venstre blev dannet, sluttede Madsen sig resolut til det. Han blev Medlem af Partiets Bestyrelse og fulgte det i det hele saare trofast, endog til de omprocederede Injurier mod Ministeriet Estrup. For Madsen var Dannelsen af det forenede Venstre meget kjærkommen; ti det førte tilsyneladende mest lige til det Maal, han havde sat sig; men om hans sindige jydske Natur egentlig har kunnet forliges med de Krumspring, Berg forledte Partiet til, er dog meget tvivlsomt. Han gik imidlertid med, baade i 1873 til Finantslovnægtelsen og i 1877 til Provisoriets Fremkaldelse; men paa den anden Side gik han ogsaa hin berømte 8de Novbr. med de moderate. I det hele har han, hver Gang Venstre har været i Stykker, staaet paa den moderate Side. Den nye radikale og fritænkerske Side var han en bestemt Modstander af.

Madsen talte i den sidste Tid sjælden og gjorde sig i det hele lidet gjældende. Han var en ganske vel begavet Mand og talte let og i Reglen forstandig, men med et temlig svagt Organ og et ikke videre tiltalende Foredrag.

Holstebrokredsen har foruden fornævnte Rigsdagsmand havt følgende Repræsentanter: Pastor Damgaard, der i 1849 slog nuværende Justitiarius i Højesteret Buch, og Gaardejer A. Westergaard.