Den danske Rigsdag/1/65

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 246-247

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

R. Nielsen.

Højskoleforstander i Hammerum. Født den 9. Decbr. 1840.


I Hammerum ved Herning findes en Folkehøjskole, der ledes af den nuværende Folkethingsmand for Ringkjøbing Amts fjerde Valgkreds, R. Nielsen.

Da den skikkelige Gaardmand P. Nielsen, der i mange Aar repræsenterede Kredsen, i 1879 vægrede sig ved at modtage Gjenvalg, maatte denne udprægede Venstrekreds se sig om efter en paalidelig Venstrekandidat, og Blikket faldt da paa Højskoleforstander R. Nielsen, der var ganske ukjendt udenfor Herningkredsen, men nok havde taget livlig Del i den lokale Agitation og særlig bekæmpet den moderate Venstreretning, som der paa Egnen repræsenteredes af Folkethingsmand Th. Nielsen. Paa Valgtribunen havde R. Nielsen, Redaktøren af „Vejle Amts Folkeblad”, Th. Nielsens trofaste Adjutant, A. K. Jensen til Modkandidat, men slog ham med 695 Stemmer imod 497.

Ved Valget den 24de Maj naaede Jensen saa langt ind paa Livet af ham, at der kun var 5 Stemmers Forskjel. Der fremkom Protest imod Valget, og dets Anerkjendelse udsattes, men inden der blev taget en endelig Bestemmelse, kom Valgdagen den 26de Juli, og her sejrede Nielsen med en betydelig Overvægt.

R. Nielsen har saaledes kun siddet et Par Aar i Folkethinget, og han har ikke havt Lejlighed til at gjøre sig særlig bemærket. Han hører Bergs Gruppe til med Hud og Haar og lystrer Parolen som en veldisciplineret menig.

Dog en Gang forsøgte han at manøvrere paa egen Haand, men det mislykkedes sørgelig. Det var da Forslaget var fremme om Pension til Professor Berggrens Enke. R. Nielsen havde da fundet ud, at hun fik for høj en Pension i Forhold til de Indtægter, mangen Familie havde her i Landet, og fra sit flade og smaalige Standpunkt argumenterede han med en Sejghed, der kun blev overgaaet af hans Grundes Svaghed. Han led da ogsaa et afgjørende Nederlag.

Ogsaa ved andre Lejligheder f. Eks. ved Hærlovens Drøftelse har han talt, men han har aldrig lagt særlige Evner for Dagen. Han synes nærmest at være et Udtryk for en forskruet Højskoledannelse med al den Uklarhed og Umandighed, der i vore Dage saa ofte følger med dette Standpunkt. Hverken den ærede Rigsdagsmands Person eller Meninger gjør noget sympatetisk Indtryk, og han hører ikke til de Politikere, der give gode Løfter for Fremtiden. Dog i Dommen herover kan der fejles, navnlig naar man betænker, at Nielsen kun er 40 Aar gammel og kun har en toaarig Rigsdagsvirksomhed at øse Erfaring af. Tiden kan maaske gjøre ham habil, det staar i al Fald til at haabe.

Herningkredsen har tidligere været repræsenteret af: Landinspektør Fløe, Gaardejer P. Knudsen, Gaardmand S. Pallesen Fløe, Baron Blixen-Finecke, Stiftsamtmand Trampe og fornævnte P. Nielsen.