Den danske Rigsdag/1/84

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 289-290

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Schelde.

Gaardejer i Ferup pr. Kolding. Født den 7de September 1837.


Schelde, der repræsenterer Ribe Amts 4de Valgkreds eller, som den efter Valgstedet ogsaa kaldes, Bækkekredsen, har kun været Rigsdagsmand i 3 Aar.

Han afløste den elskværdige og højtbegavede Termansen, der i mere end 20 Aar uafbrudt var Kredsens Folketingsmand. Termansen har altid næret moderate og besindige Venstreanskuelser; men hans varme Fædrelandssind og forsigtige Natur bragte ham dog ofte til at operere i Forening med Højre, og da han omsider atter svingede stærkere over imod Venstre, stod han i den moderateste Fløj.

Dette sidste gjorde, at de Radikale i Valgkredse, nærmest gjennem Paavirkning udefra, ved Valget den 25de April 1876 stillede en Kandidat op imod Termansen, og denne Kandidat blev Schelde. Han faldt vel den Gang, men da Venstre imidlertid i 1878 enedes om at sætte Termansen ind i Landstinget, blev Kredsen ledig, og ved Supleringsvalget den 30. Oktbr. 1878 sejrede Schelde med 616 Stemmer imod den moderate Kandidat, der fik 503. Ved de to senere Valg har Schelde staaet uden Modkandidat, og han maa indtil videre anses for sikker i Kredsen.

Paa Rigsdagen mærker man saagodtsom Intet til ham hverken i Salen eller i Udvalgene. Han tilhører helt og holdent Berg og stemmer særdeles trofast med ham. Alligevel skal han ikke nære yderliggaaende Anskuelser, men være ret moderat og medgjørlig i private Forhandlinger. Saasnart der derimod er Tale om en Partioptræden, slutter han uden Betænkning op i Geleddet, hvormeget end den voldsomme Strid og farefulde Taktik er hans sindige og godmodige Natur imod.

Schelde skildres som en ganske vel begavet Mand med et sundt Omdømme, naar han faar Lov til at gaa uden Paavirkning. Han er godt lidt, og baade hans Ydre og hans Fremtræden gjør et støt, godlidende og solidt Indtryk.

Foruden af Termansen har Bækkekredsen tidligere været repræsenteret af: Skolelærer N. Hansen, Pastor Fuglede, Kammerherre Riegels, Pastor Sveistrup, Gaardmand Eiler og Forligelseskommissær H. Jensen.