Den danske Rigsdag/1/85

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 290-291

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Skytte.

Gaardejer i Bregninge pr. Nørre-Alslev. Født den 15. November 1842.


Maribo Amts 5te Valgkreds, der har Valgsted i Stubbekjøbing, har altid været en ivrig Venstrekreds, og der har ligefra Frihedens første Dage været Liv i den. Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag blev der saaledes afgivet 1100 Stemmer, i 1852 og 53 over 1200, og nu ved sidste Valg drev den det endog til 1663. I Mellemtiden har der rigtignok ligget en Række døde Aar, hvor den skikkelige, men tarvelige Rasmus Olsen saa godt som ubestridt valgtes Gang efter Gang.

Da Radikalismen i Venstre tog Fart, ansaas Olsen ikke for kras nok, uagtet han var en fuldtro Venstremand, og han lønnedes for mere end 25 Aars Hørighed og Lydighed med at vrages for en ung og ganske ukjendt Mand, der kun bedre forstod at traktere den folkelige Stortromme.

Det var den 3. Januar 1879, at Olsen blev slaaet af Gaardejer H. P. Larsen Skytte af Bregninge, en Mand, man ikke vidste Andet om end, at han stammede fra en ivrig Venstreslægt og selv nærede meget radikale Anskuelser. Han blev dog kun lidt over 2 Aar i Rigsdagen, saa maatte han af Helbredshensyn trække sig tilbage fra det politiske Liv. Hans Efterfølger blev den tidligere Redaktør af „Morgenbladet”, Cand. jur. N. J. Larsen.

Skytte forholdt sig næsten aldeles tavs paa Rigsdagen, og hans Nærværelse sporedes slet ikke. Han blev betegnet som et godt Hoved og en ganske flink Mand, men af en en noget lidenskabelig Natur. Han hørte vistnok til de Uforsonligste af de Uforsonlige. Han var en net lille Mand med et sygeligt Udseende og et ret intelligent Udtryk, men der var et Spil i hans Øjne, der nok kunde vidne om heftige Følelser.

Stubbekjøbingkredsen har, foruden af Rasmus Olsen, tidligere været repræsenteret af: Sognefoged H. Rasmussen, Skolelærer og Gaardejer Sidenius og af Skolelærer Lindholm.