Den danske Rigsdag/2/24

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 403-404

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Harald Hansen.

Grosserer i Kjøbenhavn. Født den 24. Marts 1835.


Grosserer Harald Hansen tilhører Kjøbenhavns Handels- og Pengearistokrati. Hans Fader — den bekjendte A. N. Hansen — var et overordentlig anset Medlem af den kjøbenhavnske Handelsverden, og han havde en Række begavede Sønner, som han gav en fortrinlig Opdragelse. Baade Øienlægen Edmond Hansen og Højesteretssagføreren Oktavius Hansen ere almindelig bekjendte. Harald Hansen gik ogsaa den studerende Vej og er polyteknisk Kandidat, men overtog derpaa, i Kompagni med en ældre Broder, Faderens Handelsforretning, som siden skal være fortsat med en Energi og en Dygtighed, der staar paa Højde med den, Faderen udviklede.

Harald Hansen havde gjort sig særlig bekjendt ved sin skarpe men vel begrundede Kritik af enkelte af vore Aktieselskaber, og han og hans Kampfælle paa dette Omraade, Grosserer Tvermoes, vare i lang Tid meget frygtede paa Generalforsamlinger. Da der nu ved et Suppleringsvalg for faa Aar siden opstod et Ønske om at faa et dygtigt Medlem af Handelsstanden ind i Landstinget, navnlig da Toldspørgsmaalene og andre Spørgsmaal af merkantil Interesse stod paa Dagsordenen, fæstedes Blikket straks paa Tvermoes og Harald Hansen, der begge baade i Skrift og i Tale havde vist deres Evne til at diskutere, og da ved et Prøvevalg Hansen fik flest Stemmer, valgtes han ogsaa ved det endelige Valg.

Hansen har ikke taget megen Del i det egentlige politiske Arbejde, men i de Fagspørgsmaal, hvor han var hjemme, har han givet meget gode Bidrag til Diskussionen. Under de store Toldforhandlinger i Landstinget har han ofte havt Ordet og talt klart og godt. I den politiske Strid stod han fast paa Landstingsstandpunktet, og han var En af de Tolv, der nu i den sidste Konflikt stemte imod Overenskomsten i Fællesudvalget. Han stemte ogsaa lojalt for den Dagsorden, der blev fremtvungen i Befæstningssagen, ihvorvel det vistnok kostede ham Overvindelse.

Hansen vil sikkert blive et nyttigt, brugbart og paalideligt Medlem af Landstinget. Han skal være et meget godt Hoved med mange Kundskaber ogsaa udenfor hans egentlige Livsgjerning. Han gjør Indtrykket af at være karakterfast, men ogsaa af at være noget indesluttet, fornem og selvsikker. Deraf følger, at han holder sig for sig selv, passer sig selv og stoler paa sig selv. Han er Medlem af Borgerrepræsentationen, hvor han siges at gjøre god Nytte, og af Udvalget for Fjerde Søforsikringsselskab. Ogsaa som Kjøbmand har han et meget godt Navn.