Den danske Rigsdag/2/26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 405-407

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

T. Hasle.

Assurancebestyrer. Bor paa Frederiksberg. Født den 13. Juli 1816.


Forhenværende Proprietær, nuværende Assurancebestyrer T. Hasle hører alt til vore gamle Politikere og har været Medlem saavel af Folketinget som af Landstinget. Han synes dog først i det sidste Ting at have faaet fast Fod; ti til Folketinget sendtes han snart fra en Kreds, snart fra en anden, uden sikkert Hold i nogen. Han har staaet paa Valgtribuner i Vedby, Slagelse, Frederikssund, Præstø og Storehedinge; men først da han endelig naaede ind i Landstinget, var han i Havn.

Hasle passer langt bedre for Landstinget end for Folketinget. Hans rolige, sindige Natur, hans stille og bramfri Optræden hører hjemme i det første Ting, ikke i det andet. Nu spiller han en vis Rolle; det har han aldrig gjort i Folketinget. Hasle er en jævnt begavet Mand med et ganske sundt og praktisk Blik paa Sagerne. Han betragtes i Reglen som en Slags Fører for Venstre i Landstinget, men han er hverken dristig eller karakterfast nok til at være det ret tilgavns. Niels Rasmussen har i Virkeligheden mere Indflydelse paa Landstingets Venstre, end Hasle; denne sidste savner den Overlegenhed, som Førerstil1ingen i Reglen kræver. Men iøvrigt er Partiet temmeligt løst sammenkittet, saa at Enhver gaar lidt paa egen Haand, naturligvis dog inden for den Snor, der er givet ved Partistandpunktet.

Imidlertid er Hasle et meget anset Medlem af Tinget og, paa Grund af Venstres Faatallighed, benyttes han meget og maa ofte tale paa Partiets Vegne. Han taler ganske ordentlig og har Venstrelektien godt inde, men nogen særlig Dygtighed udvikler han ikke, og noget Sving er der slet ikke over ham. Naar den skikkelige Mand rejser sig, ser han ganske from og fredelig ud; han taler langsomt og med lav Stemme og altid med stor Sindighed og Ro. Aldrig kommer han i Lidenskab eller Ekstase, aldrig rives han hen til at slynge Fornærmelser ud imod Modstanderen, altid vedbliver Situationen at være stille og hyggelig under hans Foredrag. Man hører opmærksomt efter, hovedsagelig fordi man veed, at det er Partiets Anskuelser, han udtaler, men vel ogsaa fordi den besindige og praktiske Mand af og til kan give et Raad, der er værd at følge.

Han er vistnok en overordentlig brav Mand af et godmodigt og medgjørligt Naturel, og han er utvivlsomt en meget moderat Venstremand, der, naar han ikke fik Puf udvendig fra, kunde gaa vidt i Indrømmelser. Baade hans fredelige Temperament og hans sunde praktiske Sans fører ham hen imod de mindelige Afgjørelser, men han maa, som Situationen har udviklet sig, altfor ofte indtage en Heltestilling, der ikke passer for hans Person. Under rolige Forhold vilde han blive en forstandig og nyttig Mand.

Hasle nyder megen personlig Tillid baade i Højre og Venstre. Han overtog Styrelsen af J. A. Hansens berømte Brandkasse, da Katastrofen var indtraadt, og der er næppe Tvivl om, at den nu i enhver Henseende er i gode Hænder. Landstinget har vist ham den Hæder at vælge ham til Medlem af Rigsretten. Han skal paa Valg igjen nu til Efteraaret, men han vil uden al Tvivl nok bevare sit Sæde.