Den danske Rigsdag/2/27

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 407-408

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Hauerslev.

Gaardejer af Skudsig i Vensyssel. Født den 14. Februar 1828.


Gaardejer Hauerslev er ikke nogen gammel Rigsdagsmand. Den første Gang, han valgtes var den 20. Septbr. 1872 til Folketingsmand for Frederikshavnskredsen. Han traadte den Dag op imod den tidligere Repræsentant Gaardejer Holm til Riberholt og slog ham med 19 Stemmers Overvægt. Den Gang kjendte man ikke videre til Manden, men han kaldtes straks Venstremand og skal have taget nogen Del i de politiske Bevægelser der paa Egnen. Han forblev dog kun et Aar i Folketinget og fik slet ikke Lejlighed til at gjøre sig bemærket, uden netop derved, at han fulgte Venstre til den fortvivlede Finantslovnægtelse i Oktober 1873. Folketinget opløstes da og „Eksperimentet” kostede Hauerslev hans Valgkreds; ti ved Valget den 14. Novbr. 1873 slog Redaktør Vogelius ham med 150 Stemmers Overvægt. Aaret efter valgtes han imidlertid ind i Landstinget, hvor han siden har havt Sæde. Nu til Efteraaret er hans Valgperiode udløben, men han kan vistnok gjøre Regning paa Gjenvalg.

Hauerslev er en meget net Bonde med et rart og tiltalende Ansigt, samt et beskedent og vindende Væsen. Han er, som de fleste af hans Standsfæller, en praktisk Mand, men videre begavet er han ikke. I Landstinget er han, da der jo er saa faa Venstremænd, nødsaget til jævnlig at figurere, og han taler fra Formens Side ganske godt, men egentlig vægtige ere hans Indlæg ingenlunde, og det kan af og til hænde, at han er saa uheldig at komme til at røbe en mærkelig Misforstaaelse af en Sags sande Karakter. Men paa den anden Side kan han ogsaa komme med meget sunde og fornuftige Betragtninger, navnlig naar saadanne kunne grundes i det daglige Livs Erfaringer; ti saa kommer hans praktiske Blik ham tilgode.

Hauerslev er vel Venstremand og vil gjerne paradere med sine „folkelige” Anskuelser, men i Virkeligheden er han en meget moderat og medgjørlig Mand, der, hvis han kunde se de yderste Konsekvenser af Venstrepolitiken, vilde skrækkes tilbage, men nu gaar han i god Tro fremad. Han er vistnok en saare hæderlig og brav Mand, ligesom han da ogsaa er godt lidt og vel anset. Han er valgt til Medlem af Rigsretten.