Den danske Rigsdag/2/28

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 408-409

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Jacobsen.

Etatsraad, Godsejer til Falkensten i Sorø Amt paa Sjælland. Født den 28. August 1816.


Etatsraad Jacobsen har siddet i Landstinget siden 1866, men har ingensinde spillet nogen fremtrædende eller betydelig Rolle. Han vides ikke tidligere at have søgt Valg til Rigsdagen, men blev udpeget som en dygtig Mand i 1866 efter Grundlovsforandringen og valgtes. Siden har han stille og bramfrit men samvittighedsfuldt røgtet sin politiske Gjerning.

Han er en ualmindelig net Mand med et distingveret Ydre, og han er nobel baade i Fremtræden og af Udseende. Kun sjælden tager han Del i Forhandlingerne, men gjør derimod det stille Arbejde, der i Landstinget er af saa stor Betydning. Han taler ganske godt og skal være en velbegavet og en velinstrueret Mand, men han holder sig som sagt meget tilbage. Alligevel følger han godt med, og hans politiske Standpunkt er klart og uomtvisteligt. Han hører til Højres trofasteste Støtter i Tinget; hos ham er der ingen Tvivl eller Vaklen. Han nyder da ogsaa megen Anseelse i Tinget og er valgt til Medlem af Rigsretten. I Udvalg skal han være ganske virksom og paa specielle Omraader have lagt Indsigt og en ikke ringe Dygtighed for Dagen.

Jacobsen er en meget agtet og afholdt Mand, og Landstinget har netop god Brug for Folk af hans Kaliber; de give den sikre og faste Ballast, der er det bedste Værn i den farlige Sejlads, vi ere inde paa. Førere er der nok af; det gjælder ogsaa om trofaste, paalidelige og intelligente Menige, der ikke attraa noget for sig selv, men kun ville virke til Sagernes bedst mulige Røgt. En saadan værdifuld og nyttig Menig er Jacobsen, og derfor maa Højre baade være glad og tryg ved at vide ham i Landstinget.