Den danske Rigsdag/2/31

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 417-418

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

P. Jørgensen.

Gaardejer af Hesselballe i Jylland. Født den 14. Septbr. 1825.


Gaardejer P. Jørgensen af Hesselballe har, saavidt vides, aldrig været fremme paa den politiske Kampplads, før hani 1878 valgtes ind i Landstinget. Heller ikke i den lokale Agitation skal han have taget videre Del, men var bekjendt for en paalidelig Venstremand, dog med meget moderate Anskuelser. Han var derhos Medlem af Vejle Amtsraad og havde her vundet sig et særdeles hæderligt Navn som et i flere Retninger fortrinligt og virksomt Medlem. Da han nu tilmed var anset for en velbegavet Mand og for en meget hæderlig Karakter var det jo let forstaaeligt, at Tanken maatte falde paa ham, da Kredsens Venstre kunde besætte en Plads i Landstinget.

Han valgtes altsaa, og man har i det hele kun Grund til at være tilfreds med Valget. En rolig og besindig Mand er han, som man kun hører lidt fra, men han passer iøvrigt stille og bramfrit sin Gjerning og fylder sin Plads. Venstremand er han naturligvis ogsaa, men medgjørlig og moderat, og han er en meget velvillig og behagelig Modstander. Han huser ingen Bitterhed og Harme, men forhandler paa en fordragelig og tiltalende Maade, der paa en Gang bærer Vidne om jydsk Sejghed og jydsk Godmodighed. Han har et rart og vindende Væsen og et godlidende Ydre, og han roses som en paalidelig og brav Kollega, der ikke støder an og ikke sætter Splid. Han vil helst arbejde til Sagernes Fremme i Enighed og Fred uden alle politiske Bihensyn. Den sindige og stilfærdige Jyde gjør allevegne et godt Indtryk, og han hører til dem, Højre helst forhandler med, baade i og udenfor Rigsdagen. Han taler kun sjælden og det mundtlige Foredrag synes at genere ham, men han gjør Indtryk af en sund Begavelse og af en ærlig Natur. Der er ogsaa over ham et tiltalende Præg af Frejdighed og Gemytlighed. En saadan Mands Valg hører til dem, man kan forstaa, hvad Partifarve man end har.