Den danske Rigsdag/2/34

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 427-429

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

H. P. Larsen.

Landvæsenskommissær, forhenværende Proprietær. Bor paa Frederiksberg ved Kjøbenhavn. Født den 12. Novbr. 1823.


Landvæsenskommissær H. P. Larsen er af Bondeherkomst og har vist faaet en tarvelig Barndomsundervisning. Han kom til Landvæsenet og blev en meget dygtig og praktisk Landmand, der havde Held med sig, svang sig i Vejret og blev en holden Mand. Samtidig lagde han sig energisk efter boglige Sysler, udviklede sine Kundskaber i forskjellige Retninger og stod som moden Mand fuldtudviklet til at tage sin Andel af et offentligt Livs Byrde. I de Egne, hvor han har boet, har han altid gjort sig meget nyttig og været meget brugt, navnlig i kommunale og landøkonomiske Hverv. Han var en tjenstvillig og velvillig Mand, der ikke skød Byrderne fra sig, og da det snart gik op, at han tillige var meget dygtig og navnlig meget praktisk med et klart Hoved og et sundt Blik, er det let forstaaeligt, at han hurtig fik offentlig Virksomhed.

I Juni 1866 — under Grundlovskampen — valgtes han ind i Landstinget som en paalidelig Højremand, og han har siddet der siden. Det erkjendes vistnok almindelig, at Larsen er en meget dygtig Landstingsmand, og at han i det Hele er politisk anlagt. Han er snild, dømmer sundt, og han har en god Næse. Man gaar ikke let sejl, naar man hos ham vil hente Kjendskab til Stemningen i et givet Øjeblik. Han kjender Personerne, ræsonnerer praktisk og lader sig ikke vildlede.

I selve Forhandlingerne tager han ikke megen Del, skjøndt han fører Ordet godt og forstandig, hver Gang han har det. Han har imidlertid den Selvkritik, som bliver sjældnere og sjældnere i vort politiske Liv, den nemlig kun at udtale sig om Ting, han forstaar sig paa, og naar han har virkelige Bidrag at yde til Diskussionen. Derfor tillægges der hans Udtalelser en vis Vægt. Han er altid Medlem af vigtige Udvalg og spiller her ved sin Arbejdsomhed og sit klare og rolige Syn paa Tingene en ret betydelig Rolle. Dog hans Hovedgjerning i Landstinget er mere ubemærket for udenforstaaende, den bestaar nemlig i en vis sammenholdende Virksomhed indenfor det Parti, han tilhører. Han er ofte det Kit, der holder sammen paa det hele, og han gjør i Landstinget en Gjerning, der i meget svarer til den, Lars Dinesen udfolder, eller rettere har udfoldet i Folketinget.

Han er en klog Mand, altid rolig og lidenskabsløs, altid seende tørt og praktisk paa Tingene, og altid tagende det Standpunkt, der i det givne Tilfælde er det naturligste Udslag af Situationen. Der er i hans hele Karakter ikke saa lidt Beregning, og det har i det borgerlige Liv skaffet ham Modstandere, men i Politiken kan der være god Brug for denne Egenskab; den kommer utvivlsomt til Nytte hos Larsen og gjør ham, som Forholdene have udviklet sig, til et meget gavnligt Medlem af Tinget. Han er en meget paalidelig Højremand, der af Hjærtet afskyr det hele folkelige Bulder, og han vil til enhver Tid fejgt og energisk kæmpe for Landstingets ligeberettigede Stilling. Nu til Efteraaret skal han paa Valg igjen, men det vilde være uheldigt, om han da skulde blive vraget; ti han staar i sin Manddomskraft og vil fremdeles kunne gjøre virkelig Nytte. Kræfter af hans Slags, der udfører et sejgt og godt Arbejde, har man altid god Brug for, og der vil være langt bedre Mening i at forkaste andre af de nuværende Højremænd, der skulle paa Valg, fremfor den udholdende og paalidelige Larsen.

Ogsaa udenfor Rigsdagen udfolder han en ret betydelig Virksomhed, hvortil foruden hans Brugelighed og Dygtighed ogsaa hans virksomme og noget bjergsomme Natur har bidraget. Han er saaledes et meget aktivt Medlem af Landmandsbankens Bestyrelse, hvor navnlig Hypoteksagerne faa en praktisk og sagkyndig Behandling af ham. Endvidere er han administrerende Direktør for Sjællands Stifts Brandforsikring samt Formand for Overformynderiets Laanebestyrelse i Kjøbenhavns Amtsraadskreds. Han er endelig et virksomt Medlem af Kjøbenhavns Amtsraad og i Bestyrelsen for Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning.