Den danske Rigsdag/2/41

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 441-442

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Moltke.

Kammerherre, Greve. Ejer af Godserne Jomfruensegede og Lystrup i Præstø Amt. Født den 13. Mai 1833.


Grev Moltke til Lystrup og Jomfruensegede hører til den gamle Adelsslægt Moltke, der har skaffet Danmark saa mange fortjente Mænd og ogsaa har frembragt Politikere af høj Rang og Betydning. Selv har han kun siddet faa Aar paa Tinge, ligesom han oprindelig heller ikke synes at have attraaet egentlig politisk Virksomhed herhjemme. Det var mere Gesandtskabsvirksomhed, han stilede efter.

I 1851 blev han Student fra Borgerdydsskolen paa Kristianshavn og tog 5 Aar efter statsvidenskabelig Eksamen med bedste Karakter. Samme Aar blev han Attaché ved Gesandtskabet i London, og fra 1859 til 1862 var han Legationssekretær i Wien. Dermed opgav han den diplomatiske Løbebane, som han paa en meget ærefuld Maade havde udfyldt, og trak sig tilbage til sine Godset paa Sjælland. Her valgtes han snart ind i Præstø Amtsraad og blev et dygtigt Medlem af dette. Da Udenrigsminister Grev Moltke pludselig døde i 1875, valgtes Grev Moltke-Lystrup i hans Sted ind i Landstinget, og dette Valg fornyedes saa i 1878.

Moltke er et meget stilfærdigt men ligefuldt et meget nyttigt Medlem af Landstinget. Han taler næsten aldrig og gjør sig i det hele slet ikke gjældende, men han er meget flittig og omhyggelig og tager sin Del af Arbejdet baade i Udvalgene og i Partimøderne. Han har derhos en sund politisk Sans og ser paa Sagerne med et roligt, praktisk og lidenskabsløst Blik. Med udprægede konservative Anskuelser forener han en fast Karakter og en yderst støt og solid Optræden. Han hører til dem, man absolut faar Fidus til, og man kan være vis paa hos ham altid at finde et nøje Kjendskab til Forholdene parret med et meget ædrueligt og forstandigt Syn paa dem.

Han er et godt Hoved, navnlig med et sundt Blik, og han er i en særdeles høj Grad afholdt. Den ædle og noble Skikkelse med det aabne Ansigt og med den paa en Gang distingverede og beskedne Optræden gjør et højst tiltalende Indtryk. De smukke Sider af Adelsmanden og af den dannede Mand skinner overalt igjennem. Det er faa Medlemmer af Tinget, som Højre nødigere vilde miste end den ridderlige, støtte og uforsagte Grev Moltke.