Den danske Rigsdag/2/43

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 443-444

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Müller.

Sysselmand paa Færøerne. Født den 2. Septbr. 1818.


Sysselmand H. C. Müller er en gammel Rigsdagskandidat. Allerede ved det første Valg til Folketinget efter Grundlovens Vedtagelse stillede han sig i Thorshavn, men opnaaede ikke Valg. Ogsaa i 1852 forsøgte han sig, men maatte atter bukke under for den den Gang uovervindelige Exam. jur. N. Winther. Først da denne i 1858 frivillig opgav sin Kandidatur, valgtes Müller ind i Folketinget. Ved to følgende Valg holdt han Kredsen, men i 1864 slog Skolelærer J. Petersen ham. Saa valgtes han i 1865 ved et Suppleringsvalg ind i Landstinget, hvor han siden har havt Sæde.

Det færøiske Medlem har selvfølgelig hverken i Folketinget eller i Landstinget Lejlighed til at spille nogen særlig Rolle; ti Valgkredsens Anliggender kræve sjælden nogen stærk Indgriben, og i de store politiske Tvistepunkter er der heller ikke for Færingen Anledning til at indtage stærkt udprægede Standpunkter. Müller har da ogsaa kun sjælden ladet høre fra sig, naar ikke et specielt færøisk Forhold har været drøftet, men han har dog havt Lejlighed til at vise, baade at han er en solid Højremand og en forstandig Mand, der kan rede godt for sig. Han anses for et godt Hoved, navnlig for ganske snild, og man vil vide, at det i hans Hjemstavn mere er Erkjendelsen af hans gode Evner og af hans Snuhed end nogen særlig personlig Yndest, der har skaffet ham hans Hædersposter. Han er Medlem af det færøiske Lagting samt, foruden Sysselmand, Postekspeditør i Thorshavn.