Den danske Rigsdag/2/45

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 445-446

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Neergaard.

Kammerherre og Kaptajn. Ejer af Svenstrup Gods i Kjøbenhavns Amt. Født den 26. Marts 1806.


Kammerherre Neergaard til Svenstrup er kongevalgt Medlem af Landstinget. Han blev Student 1822 og tog den 11. April 1827 juridisk Embedseksamen med bedste Karakter. Efter i mange Aar at have været Auskultant i Rentekammeret udtraadte han i 1844 af Statstjenesten og overtog ved Faderens Død Besiddelsen af det prægtige Herresæde Svenstrup. Landbruget og de landkommunale Forhold tog nu al hans Interesse fangen, medens Politikken slet ikke syntes at friste ham. Vel var han en kort Tid Medlem af Roeskilde Stænderforsamling, men hertil indskrænkede sig ogsaa i en Menneskealder al hans politiske Virksomhed. Han sad som en rig og myndig Jorddrot ude paa sit Gods, var en fornem men godgjørende Godsejer og nød Anseelse i vide Kredse.

Saa, da han naaede Oldingealderen, og netop da Kampen rasede stærkest, traadte han atter ind paa den politiske Slagplads. Der blev en Plads ledig som kongevalgt Medlem af Landstinget, og den 9. Januar 1875 fik den næsten 70aarige og noget legemssvage Kammerherre Neergaard denne Hæderspost. Det vakte den Gang med Rette Overraskelse, at den gamle Mand, der aldeles ikke havde taget Del i vor politiske Udvikling, nu følte Lyst til en politisk Gjerning, men paa den anden Side var man glad ved denne sildig vakte Interesse; thi man vidste, at med Neergaard tilførtes der Landstinget en ægte konservativ Kraft, der, efterhaanden som Omvæltningslysterne fik Magt, kunde gjøre virkelig Nytte.

Nu har Neergaard siddet i syv Aar i Landstinget, men endnu staar han lige uberørt, ja næsten lige fremmed for de egentlige politiske Rørelser. De anfægte ham ikke; han sidder støt paa sin Plads som en solid og trofast Vogter for de konservative Interesser, og den Dag oplever ingen, da Neergaard gaar med til liberale Rumlerier af nogen Art. Han hører til de stille i Tinget og taler næsten aldrig; men indenfor sit Parti er han en Mand, hvis Raad søges og følges.

Neergaard skal have gode Kundskaber, en sund Forstand og flersidige Interesser. Han er en varm Fædrelandsven, og i det hele en lojal og offerberedvillig Statsborger. Efter at være kommen ind i Landstinget var han en Tid Formand for Godsejerforeningen, men i denne Stilling var han dog vistnok for konservativ og for lidt bøjelig ligeoverfor Nutidens Krav. Han er Medlem af Nationalbankens Repræsentantskab og Direktør for Sjællands Stifts Brandforsikring. Den Kaptajnstitel, han endnu bærer, er en Reminisens fra Studenterdagene, da han stod ved Studenterkorpset og her avancerede til Kaptajn.