Carl Georg Holck: Den danske Statsforfatningsret/§ 80

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kiøbenhavn

II

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/1 26-27

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1948. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1924.

§80. Betingerlserne for Valgbarhed til Folkethinget.

Ifølge Grl. § 31 og Valglovens § 7 ere de i foregaaende Paragraph omhandlede negative Betingelser for Valgret til Folkethinget ogsaa gjældende for Valgbarhed til Folkethinget. Dette synes navnlig ogsaa at maatte gjælde om Regelen i Straffelovens § 114, jfr. § 9, idet det vistnok er Grundlovens Synspunkt, at Betingelserne for Valgret og Valgbarhed til Folkethinget skulle falde sammen, forsaavidt der ikke positivt er fastsat en Afvigelse. I Øvrigt vil Spørgsmaalet ikke let faae praktisk Betydning. Derimod ere de positive Betingelser for Valgbarhed satte lavere, idet der kun fordres:

1) At Vedkommende er Mand.

2) At han har fyldt sit 25de Aar. Grundloven har nemlig ønsket saa lidet, som muligt, at indskrænke Valgets Frihed og har derfor antaget, at den Mand, der i en Alder af under 30 Aar valgtes af Vælgere over denne Alder, maatte være en fremragende Personlighed, soom ikke burde unddrages Folkethinget, s. Roeskilde Stændertidende 1848. 46. Denne Antagelse er dog vistnok temmelig usikker, idet netop ved Folkethingsvalgene et øieblikkeligt Indtryk i Forbindelse med Kandidatens politiske Anskuelser let vil kunne bevirke Valget af en Mand, der i Øvrigt ikke udmærker sig ved særlige Kvalifikationer. Den nævnte Regel gjaldt heller ikke med Hensyn til Provindsialstændervalgene, s. Fdn. 15. Mai 1834 § 4 Nr. 5, jfr. § 3, eller efter Forfl. 1855 § 29, s. ogsaa Koloniallov 27. Nov. 1863 § 18, ligesom den enslydende Regel i Grl. 1849 § 36, jfr. § 35 ikke stemmede vel med Reglerne om Valgret og Valgbarhed til Landsthinget i Grl. 1849 §§ 39 og 40, s. derimod Valglov 7. Juli 1848 § 8, jfr. § 7, Grl. 18. Nov. 1863 § 23, jfr. § 21.

3) At han har Indfødsret. Derimod er det ikke nødvendigt, at Kandidaten har Bopæl i Distriktet, og det kan end ikke fordres, at han skal have Bopæl i Riget.

I Øvrigt finde ingen Indskrænkninger i Valgbarheden Sted. Saaledes kommer Religionsbekjendelsen ikke i betragtning, s. Grl. § 79, s. derimod Fdn. 15. Mai 1834 § 4 Nr. 2, 15. Febr. 1854 § 20, 11. Juni 1854 § 20, og ei heller er der Noget til Hinder for, at Ministre kunne vælges, s. Grl. § 59. 2. M., jfr. derimod Fdn. 15. Mai 1834 § 4.

Som en Bestemmelse, der faktisk har en ikke uvæsentlig Betydning med Hensyn til Valgbarheden, ikke nævnes Forskriften i Grl. § 33, jfr. Valglovens § 99, om, at Folkethingets Medlemmer erholde et Vederlag for hver Dag, Rigsdagen er samlet.