Carl Georg Holck: Den danske Statsforfatningsret/§ 81

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kiøbenhavn

II

Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/1 27

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1948. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1924.

§ 81. Om Medlemmernes Funktionstid.

Medlemmerne af Folkethinget vælges ifølge Grl. § 33 paa tre Aar. Ligesom imidlertid denne Termin for samtlige Medlemmers Vedkommende kan blive forkortet derved, at Kongen i Henhold til Grl. § 22 opløser Folkethinget, kan en Afkortning ogsaa finde Sted for det enkelte Medlems Vedkommende ikke blot ved hans Død, men ogsaa ved hans frivillige Nedlæggelse af sit Mandat eller endelig derved, at han kommer i et af de Tilfælde, som udelukke fra Valgbarhed, s. Grl. § 58, smh. med § 30 og ovenfor § 79 og 80. Naar almindelige Valg til Folkethinget foregaae, gjælde samtlige Valg fra den almindelige Valgdag, selv om eet enkelt Valg af stedlige Grunde eller paa Grund af andre tilfældige Omstændigheder, saasom Omvalg, ikke er foretaget paa den almindelige Valgdag. Dog regnes Tiden for Valgets Gyldighed, naar de almindelige Valg foregaae mellem 1. October og 31. Decbr., fra 1. October, s. Valglovens § 88, Skr. 19. Febr. 1853. Den sidstnævnte, hensigtsmæssige Bestemmelse sigter til at forebygge, at Valgperioden skulde udløbe paa en Tid, da Rigsdagen ikke kan antages at have tilendebragt sine Forhandlinger, hvilket Øiemed tidligere kun kunde opnaaes gjennem en Opløsning, s. Aab. Brev 4. Aug 1852, jfr. Aab. Br. 26. Mai s. A. Bliver Valg af en enkelt Folkethingsmand nødvendig, gjælder det nye Valg for saa lang Tid, som den, i hvis Sted den nyvalgte indtræder, vilde have havt tilbage, s. Valglovens § 89.