Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Aug. Bang og Lehmann & Stage Kjøbenhavn


Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/7 Portræt-Indhold 2

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

»Ren og klar skal Nutid føre
Fortids Røst til Fremtids Øre;«

DANSKE

FOLKEÆVENTYR

VED

SVEND GRUNDTVIG.
Med 66 Billeder, tegnede af danske Kunstnere, og Forf.'s Portræt.Billederne udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.KJØBENHAVN.

FORLAGT AF AUG. BANG OG LEHMANN & STAGE.

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & CO.

1884.

Naar denne lille Bog, som er trykt efter et af Svend Grundtvig efterladt ufuldendt Manuskript, nu saa længe efter hans Død træder frem under hans Navn, maa en kort Redegjørelse for dens Udgivelse vel anses for at være fornøden.

Trykningen af dette Arbejde var ved hans pludselige Bortgang allerede begyndt, og af Tegningerne var nogle færdige, andre under Udførelse. Hensynet til disse Billeder gjorde det særlig ønskeligt, at det paabegyndte Foretagende ikke skulde opgives. Ogsaa mente man at turde forudsætte, at det vilde være danske Læsere kjærkomment at modtage denne sidste ny Samling af Svend Grundtvigs Æventyr, skjønt han ej selv havde naaet at fuldende den, og Bogen derfor i sin forkortede Skikkelse mulig som Helhed vilde faa et noget modificeret Præg. At overlade til en anden at udføre hans Arbejde efter den oprindelige Plan, derom kunde der nemlig ikke godt være Tale. Man foretrak at nøjes med at give, hvad han selv alt havde udarbejdet.

Først paa Sommeren havde han, efter en Standsning, gjenoptaget Arbejdet med en Del smaa Historier, i det han glædede sig til, naar Sommerferietiden kom, — denne mest uforstyrrede Arbejdstid med de lange, lyse, stille Dage — da at tage fat paa et Par endnu manglende større Æventyr; og det fornøjede ham at tænke paa det smukke kunstneriske Klædebon, hvori disse hans kjære Folkeæventyr skulde vise sig for Verden. Han var nu fordybet i dette Arbejde og netop i Lag med et meget stort Æventyr — det som H. C. Andersen har under Navn af »Rejsekammeraten« —, som han havde liggende for sig i 27 danske Opskrifter, foruden de mange Fremstillinger af samme eller lignende Æmne fra andre Landes Folkedigtning. Begyndelsen var alt udarbejdet, — da blev han pludselig kaldet bort fra al sin Gjerning. Hans Dagværk var endt, og dette ufuldendte Æventyr blev hans sidste Arbejde.

At meddele et Brudstykke gik her ikke an. Man lod det da ligge. Derimod har man, af Hensyn til Bogens passende Størrelse, efter Forlæggernes Ønske tilføjet to Historier af hans Samlinger, nemlig: »Lykken og Forstanden« og »Penge kan gjøre al Ting godt«. Disse to ere da de eneste, som Svend Grundtvig ikke selv har udarbejdet. For Gjenfortællingen af dem bærer han selvfølgelig intet Ansvar. Da han ikke selv fik lagt den sidste Haand paa Værket, saa er der under Trykningen hist og her foretaget saadanne smaa lempelige Ændringer i Stilen, som det kunde antages, at han selv vilde have gjort, i Henhold til, hvad for ham var en Hovedsag, og som han selv har udtalt i de foran under hans Billede anførte Verslinjer, altid at gjøre Fortællingen saa »ren og klar« som muligt.

Dette Billede af Svend Grundtvig gjengiver et Oljemaleri af Constantin Hansen, fra Foraaret 1872.

L. Gr.

Nov. 1883.

INDHOLDSFORTEGNELSE.


Tegning til Omslaget af Hans Nic. Hansen. Side
Frisk Mod. Med 7 Tegninger af Aug. Jerndorff 1.
Kyllerylle. Med Tegning af Hans Nic. Hansen 21.
Den døve Mand. Med Tegning af Hans Nic. Hansen 24.
Den døve Kone. Med Tegning af Hans Nic. Hansen 26.
Prokuratorens Raad. Med Tegning af Erik Henningsen 27.
God Morgen, Hr. Justitsraad! Med Tegning af Erik Henningsen 30.
En Slædefart. Med 3 Tegninger af Otto Haslund 31.
Esben Askepuster. Med 2 Tegninger af Hans Nic. Hansen 39.
Frieren. Med 3 Tegninger af Otto Haslund 46.
Musefangeren. Med Tegning af Carl Thomsen 52.
Præst og Degn. Med Tegning af Carl Thomsen 53.
En underlig Svend. Med Tegning af Otto Haslund 56.
Graaben. Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen 58.
Duestegen. Med Tegning af Carl Thomsen 76.
Hvem der først bliver vred. Med 4 Tegninger af Edv. Petersen 78.
Gamle Mette. Med Tegning af Carl Thomsen 96.
Skrædderne paa Bordet. Med Tegning af Erik Henningsen 97.
Den halte Skrædder. Med Tegning af Erik Henningsen 97.
Ligtalen. Med Tegning af Carl Thomsen 99.
Guldfuglen. Med 5 Tegninger af Hans Nic. Hansen 102.
Fuglereden. Med Tegning af Erik Henningsen 125.
Det lille Øg. Med 3 Tegninger af Hans Nic. Hansen 128.
Lykken og Forstanden. Med 3 Tegninger af Erik Henningsen 136.
Sundhedsfrugterne. Med 2 Tegninger af Aug. Jerndorff 144.
De to Gavtyve. Med 2 Tegninger af Tom Petersen 152.
Penge kan gjøre alting godt. Med 3 Tegninger af Carl Thomsen 156.
Tabt og fundet. Med 3 Tegninger af Aug. Jerndorff 163.
Haltefanden. Med 5 Tegninger af Frans Schwartz 174.
Vignet til Indholdsfortegnelse. Tegning af Hans Nic. Hansen.